Достъп до информация

Утвърден със  Заповед № РД-ЗД-58/14.02.2017 г.

на Областния управител на област Стара Загора

                                                

 

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА, КАКТО И ФОРМАТИТЕ,

В КОИТО Е ДОСТЪПНА ПО ЧЛ. 15а, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ
АДРЕС В ИНТЕРНЕТ
ФОРМАТ

1.

Описание на правомощията на Областния управител на област Стара Загора и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него Областна администрация Стара Загора

http://www.sz.government.bg/district-governor HTML

2.

Списък на издадените актове в изпълнение на неговите правомощия и текстовете на издадените от органа общи административни актове

http://www.sz.government.bg/advertisements

  http://www.sz.government.bg/orders

http://www.sz.government.bg/administration-control

HTML

3.

Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от Областна администрация Стара Загора

Правно-информационна система АПИС 7 

Регистър имоти

Система за кадастър МКАД

Програма за документооборот АРХИМЕД

Счетоводна програма АЖУР

Програма за работните заплати – Oмекс

ИИСДА

 

4.

Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното в Областна администрация Стара Загора, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация

http://www.sz.government.bg/contacts HTML

5.

Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите

http://www.sz.government.bg/administrative-services-rules

http://www.sz.government.bg/uploaded/vatreshnipravilapozdoi-2016g.-vp-zacaitanaoa.pdf

PDF, DOC

6.

Стратегии, планове, програми и отчети за дейността

http://www.sz.government.bg/strategies

http://www.sz.government.bg/reports

http://www.sz.government.bg/npee

HTML

7.

Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси

http://www.sz.government.bg/uploaded/users_upload/users_upload/BUDJET%202018.pdf

http://www.sz.government.bg/uploaded/users_upload/users_upload/BUDJET%202017.pdf

 

 PDF

8.

Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки

http://www.sz.government.bg/buyers-profile HTML

9.

Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете за участие на заинтересованите лица в производството

няма  

10.

Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж от ЗДОИ и форматите, в които се поддържа информацията

http://www.sz.government.bg/dostap-do-informatziya HTML

11.

Обявления за конкурси за държавни служители

http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_adm_structures

http://www.sz.government.bg/competitions

HTML

12.

Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

   

13.

Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му

http://www.sz.government.bg/zapoved-ap-07-zd-27-1-18012017-g HTML

14.

Информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1- 3 от ЗДОИ

http://www.sz.government.bg/advertisements HTML

15.

Информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ

Към настоящия момент няма информация по реда на глава трета, която да е предоставяна от Областна администрация – Стара Загора повече  

16.

Друга информация, определена със закон.