Административни услуги

Наименование на услугата Заявление Технологична
карта
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
OA1.1 Съставяне на актове за публична държавна собственост на министерства, ведомства и други    
OA1.2 Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места    
OA1.3 Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове    
OA1.4 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физически и юридически лица от архив "държавна собственост"    
OA1.5 Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост    
OA1.6 Отбелязване на действия по управление и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставени актове за държавна собственост    
OA1.7 Справка по регистри и книги за имоти частна и публична държавна собственост    
OA1.8 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот    
OA1.9 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост    
OA1.10 Издаване на заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала    
OA1.11 Издаване на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги за имотите – държавна собственост    
OA1.12 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността    
OA1.13  Позволително за ползване на лечебните растения    
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ОА2.1 Разрешение за изработването на подробен устройствен план, които обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждането на обекти с регионално значение    
ОА2.2 Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение      
ОА2.3 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план-парцеларен план    
ОА2.4 Съгласуване на идеен инвестиционен проект за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община    
ОА2.5 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община     
ОА2.6 Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община    
ОА2.7

Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване 

   
ОА2.8

Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и  одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект

   
ОА2.9 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива    
ОА2.10 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж     
ОА2.11 Презаверяване на разрешение за строеж    
ОА2.12 Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от чл. 154 от Закона за устройство на територията    
ОА2.13

Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект

   
ОА2.14 Регистриране на технически паспорт на строеж    
ОА2.15 Издаване на удостоверение и въвеждане в експлоатация на строеж    
ОА2.16 Издаване на скици от съхраняваните в архива на ОА Стара Загора    
ОА2.17 Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство    
ОА2.18 Учредяване право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоражения на техническата инфраструктура през държавни поземлени имоти    
ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ПРЕДЛАГАНИ ОТ ВСИЧКИ АДМИНИСТРАЦИИ
ОА I Издаване на удостоверение за осигурителен доход /Обр. УП-2/    
ОА II Издаване на удостоверение за осигурителен стаж /Обр. УП-3/    
ОА III Консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга    
ОА IV Предоставяне на достъп до обществена информация    
ОА V Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП-2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ