Административен съд Стара Загора отмени Решение на Общински съвет Мъглиж, оспорено със заповед на Областния управител

Административен съд

 

Административен съд Стара Загора отмени Решение на Общински съвет Мъглиж от 27.02.2014 г, което е оспорено със заповед на Областния управител. Отменени са разпоредбите на всички 4 оспорени точки в решението.
Целта на Решението на Общински съвет Мъглиж е даване на съгласие да се учреди на СНЦ Стрелкови клуб „РОНИН”- Стара Загора, безвъзмездно право на ползване върху два имота - частна общинска собственост, за осъществяване на спортна дейност на аматьорски принцип, за организиране и провеждане на мероприятия от Държавния спортен календар по отделните видове стрелкови спортове, както и за осъществяване на активен отдих от гражданите на Мъглиж.
Двата поземлени имоти представляват земеделски земи с начин на трайно ползване – изоставена орна нива. Съгласно решението на Общински съвет Мъглиж поземлените имоти се обявяват за общински обекти с първостепенно значение. В § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за общинската собственост са изброени кои обекти са с първостепенно значение.
За земеделските земи съгласно българското законодателство е приложим Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/, който се явява специален по отношение на Закона за общинската собственост /ЗОС/ и гласи, че земеделските земи са основно национално богатство и се използват само за земеделски цели.
В Решението не са приложени също така материали, от които да се направи извод за сключен договор за предоставяне на услуга по Закона за концесиите или договор за публично – частно партньорство по Закона за публично – частното партньорство между Община Мъглиж и СНЦ „РОНИН”, както и изготвена стратегия за поземлените имоти, които ще се използват за спортни обекти.

Създадена: 22.05.2014 г.
Последна редакция: 22.05.2014 г.