Обявления

14.11.2023
Списък на насажденията по чл. 83 от ЗГ-гори в земеделски земи частна собственост, които са придобили характеристика на гора, ТП ДГС Казанлък, община Казанлък
07.11.2023
Заповед №РР-ЗД-11/31.10.2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Разрешение за строеж №1/21.07.2022 г.
23.10.2023
Заповед №ДС-ЗД-122 от 09.10.2023 г. за одобряване на план на новообразуваните имоти за местност „Табашка река", находяща се в землището на гр. Стара Загора, община Стара Загора
13.10.2023
Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет
12.09.2023
Заповед №ДС-ЗД-106 от 04.09.2023 г. за одобряване на планове на новообразуваните имоти за местности: „Найденови пръти” и „Юнаците” („Тумбите“; „Черният мост“; „Алванджи Кайнак“; „Марашите“; „Калето“; „Бобоолу“), находящи се в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора
29.06.2023
Провеждане на съвместно уточняване (анкетиране) на границите на имотите за местностите: До селото, Гнездото (Койджак), Кошарите (Кашлите), Моминото (Дълбокия път), Гергьовска черква, Радойка, Стражите (Бикиндек), Кара Нейков трап, Фатмата (Моминото), Бадемлика, Средна рътлина, Аратлина, Аджалар (Методиевото), намиращи се в землището на с. Кирилово
26.06.2023
Съобщение по чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК / до г-жа Бисера Димитрова Гинчева
01.06.2023
Заповед №ДС-ЗД–61/30.05.2023 г. за отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 57323.124.67 – частна собственост, за държавна нужда, с площ 3581 кв. м., намиращ се на територията на с. Полски Градец, община Раднево, област Стара Загора
23.05.2023
Започва процедура по принудително отчуждаване на имот с идентификатор 57323.124.67 – частна собственост, за държавна нужда, намиращ се на територията на с. Полски Градец, община Раднево, област Стара Загора, необходим за развитие на дейностите пред рудник „Трояново-1“ – обект 2
08.03.2023
Определен е лицензиран оценител за извършване на оценки на имоти – държавна собственост
21.02.2023
Заповед №ДС-ЗД–16/20.02.2023 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 23930 кв. м., намиращи се на територията на с. Полски Градец, община Раднево, област Стара Загора
17.02.2023
Обявление за набиране на оферти за извършване на оценки на имоти – държавна собственост от лицензирани оценители