Обявления

13.05.2021
Заповед №ДС-ЗД-75/07.05.2021 г. за одобряване на план на новообразуваните имоти за местности: „Старите лозя” (Подместности: „Дерлика“, „Друмът“, „Кайнаклъка“, „Кьошка“, „Саите“, „Субашко“ (Татарска могила), „Турските гробища Р-Я“ и „Тюлбето“) находяща се в землището на гр. Казанлък, община Казанлък“
16.04.2021
Със Заповед №ДС-ЗД-64/16.04.2021 г. е одобрен идеен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж №1 от 16.04.2021 г. от Областния управител на област Стара Загора за обект: „Външен довеждащ водопровод от събирателна стая „Сахране“ до водоем V = 2000 m3 на ЦПС, гр. Казанлък"
09.04.2021
Съобщение по чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК / до г-н Петър Иванов Хайлемас
24.03.2021
Обявление за отчуждаване на имот – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на община Чирпан, област Стара Загора
16.03.2021
Заповед №ДС-ЗД-35/10.03.2021 г. за одобряване на план на новообразуваните имоти за местност: „Съборена кюприя/Падналия мост”, находяща се в землището на гр. Стара Загора, община Стара Загора в частта относно новообразуван имот с идентификатор 68850.259.226
23.02.2021
Определен е лицензиран оценител за извършване на оценки на имоти – държавна собственост
05.02.2021
Обявление за набиране на оферти за извършване на оценки на имоти – държавна собственост от лицензирани оценители
13.01.2021
Списък на земеделски имоти, придобили характеристика на гора по смисъла на Закона за горите, установени при инвентаризация на горските територии в района на ТП „Държавно горско стопанство“
18.12.2020
Заповед №ДС-ЗД-227/14.12.2020 г. за одобряване на план на новообразуваните имоти за местност: „Бенчови кошари”, находяща се в землището на гр. Стара Загора, община Стара Загора
23.11.2020
Заповед №ДС-ЗД-198/16.11.2020 г. за одобряване на планове на новообразуваните имоти за местности: „През реката”, „Реката”, „Тевекчийка”, „Кара Севрия”, „Марашите”, „До стопанския двор”, „Козу кулак”, „До селото”, „Гробищата”, „Калето”, „Габрова кория”, „Чатала”, находящи се в землището на село Малка Верея, община Стара Загора
09.11.2020
Заповед № ДС-ЗД–192/ 06.11.2020 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 33,826 дка, намиращи се на територията на с. Обручище, община Гълъбово, област Стара Загора
29.10.2020
Започна процедура по принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, намиращи се на територията на с. Обручище, община Гълъбово, област Стара Загора, необходими за развитие на дейностите пред рудник „Трояново − 3“, съставляващ част от находище за подземни богатства – твърди горива, лигнитни въглища „Източномаришки въглищен басейн“, разположено на територията на община Раднево и община Гълъбово, област Стара Загора