Обявления

08.02.2018
Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-жа Веселина Димитрова Данева
05.02.2018
Започва проучване за потребностите от работна сила в Старозагорска област
26.01.2018
Обявление за набиране на оферти за извършване на оценки на имоти – държавна собственост от лицензирани оценители
16.01.2018
Заповед №ДС-ЗД-12/16.01.2018 г. за одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД.
11.01.2018
Обявление за изработени и приети помощни планове и план на новообразувани имоти на земеделски земи, предоставени на граждани въз основа на актове по §4 от ЗСПЗЗ за част от землищата на: гр. Казанлък, с. Черганово и с. Бузовград , община Казанлък
04.01.2018
Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Запрян Начев Запрянов – Управител на „Запрянови“ ООД, гр. Стара Загора
16.10.2017
ГРАФИК за провеждане на анкета със собствениците на имоти в землищата на с. Черганово гр. Казанлък и с. Бузовргад , общ. Казанлък, попадащи в териториите по §4
19.09.2017
От утре - 20 септември, до 15 ноември т. г. се спира движението на тежкотоварните превозни средства над 12 т през Прохода на Републиката
07.09.2017
Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Георги Антонов Георгиев
23.07.2017
Заповед № ДС - ЗД – 237 / 21.07.2017г. право на прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – трасе на ел. захранване на помпа в УПИ X, кв.27А по регулационния план на гр.Павел баня, общ. Павел баня
04.07.2017
Заповед № ДС - ЗД – 223/ 04.07.2017г. за право на прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за изграждане на обект: „Ел. провод 110 kV „Венера” – етап II изместване – втори вариант, първи етап”
26.06.2017
Списък на имотите по землищата на населените места, намиращи се в района на дейност на ТП ДГС Стара Загора