КОНКУРСИ

 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООДСтара Загора на основание чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация и Заповед № АВиК-АП-04-ЗД-9/31.10.2017 г. обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Главен счетоводител – финансов експерт“, при следните условия:

Място на работа – Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №108, ет. 10, ст. 3 и 4.

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: отговаря за всички финансово-счетоводни въпроси във връзка с дейността на Асоциацията, като подпомага изпълнението на задълженията на АВиК, вменени й по закон или договорно, включително за изпълнението на решенията на Общото събрание на Асоциацията и разпорежданията на нейния председател. Отговаря за изготвянето на счетоводно-финансовата част на всички вътрешни документи и документи по повод отношенията на Асоциацията с трети лица, включително, но не само, ВиК оператора, действащ на обособената територия.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование;
 • Минимална образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър;
 • Професионална област на придобитото висше образование – икономика;
 • Лицето трябва да отговаря на изискванията за съставител на финансови отчети съгласно чл. 18 от Закона за счетоводството, а именно:

а) висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:

аа) при магистърска степен – две години;

бб) при бакалавърска степен – три години;

вв) при степен „професионален бакалавър“ – 4 г.

б) друго висше икономическо образование и 5 години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол.

Лицето не следва да е осъждано за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс.

Допълнителни изисквания за длъжността:

 • Компютърна грамотност – MS Office, специализиран софтуер и бази данни с финансово-счетоводна информация;
 • Добро познаване на нормативните актове в областта на финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол;
 • Добро познаване на нормативните актове, свързани с данъчното и осигурителното законодателство и основните положения на трудовото и гражданското законодателство;
 • Добро познаване и разбиране на нормативните актове, свързани с дейността на АВиК в сферата на ВиК регулацията като цяло.

Други допълнителни изисквания – да притежава умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност.

Продължителност на работното време – непълен работен ден, 4 часа дневно при 5-дневна работна седмица.

Основно месечно трудово възнаграждение – 400 лв.

Начин на провеждане на конкурса – по документи и събеседване.

Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник. Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат заявление по образец, към което да приложат:

 • Автобиография на кандидата – европейски формат;
 • Копие от диплома с приложения за висше образование и придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг (копие от осигурителна, трудова или служебна  книжка);
 • Копия от други документи по преценка на кандидата.

При подаване на заявление за участие в конкурсната процедура на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност, за да се запознаят с нея.

Документите на кандидатите ще се приемат от 09:00-17:30 ч. в сградата на Областна администрация Стара Загора, гише „Информация и деловодство“ в едномесечен срок от публикуване на обявлението за конкурса.

Списъците на допуснатите/недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса ще се поставят на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №108, етаж Партер и ще се публикуват на електронната й страница http://www.sz.government.bg/ (раздел „АВиК“).

            Обявлението за конкурса се публикува във вестник „Бизнес поща“, на таблото в сградата на Областна администрация Стара Загора, етаж Партер и на интернет страницата й http://www.sz.government.bg/ (раздел „АВиК“).

Дата на публикуване на обявлението: 01.11.2017 г.