СТРУКТУРА

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора е особен вид юридическо лице, възникнало по силата на Закона за водите.

Отговаря за управлението, планирането и изграждането на ВиК системи и съоръжения – публична държавна и публична общинска собственост, както и за избора и контрола върху ВиК оператора в обособената територия.

 

Председател

Гергана Величкова Микова

Членове

- държавата, чийто представител е областният управител

- общините, включени в обособената територия