Декларации

 СПИСЪК

на служителите от областна администрация Стара Загора, попълнили Декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Длъжност Име на служител
Главен секретар Мария Алексиева 
Eксперт "Връзки с обществеността" Мадлен Пеева
ДИРЕКЦИЯ "АПОФУС"
Директор на дирекция  
Главен счетоводител Светла Митева
Главен юрисконсулт Ваня Панова
Старши експерт Човешки ресурси Анелия Господинова
Старши  юрисконсулт Ружа Желязкова
Старши счетоводител Дарина Христова
Старши експерт "Документален фонд и архив" Недко Господинов
Главен експерт „Отбранително - мобилизационна подготовка” Деян Грудев
Главен специалист „Деловодство и административно обслужване” Мария Кръстева
ДИРЕКЦИЯ "АКРРДС"
Директор на дирекция Кремена Бухчева
Главен експерт "Регистрация на държавна собственост" Катя Ганчева
Главен експерт "Регионално развитие и териториално устройство" Радка Михайлова
Старши експерт „Устройство на територията" Владимира Мицова
Главен експерт "Регионално развитие и териториално устройство" Емилия Пенева
Старши експерт "Регионално развитие и разработване на проекти" Венета Хаджийска
Старши експерт "Разпореждане с държавна собственост" Екатерина Димитрова
Старши експерт "Устройство на територията" Дарина Атанасова
Старши експерт "Координация и административен контрол" Димо Димитров

Старши експерт „Регистрация и архив на държавна собственост”

Зорница Желева
Старши експерт  "Административен контрол и обществени поръчки" Мария Тодорова
Младши експерт "Регионално развитие и административен контрол" Стела  Димитрова

Младши експерт „Регионално развитие и административен контрол”

Николета  Трифонова