Декларации

 СПИСЪК

на служителите от областна администрация Стара Загора, попълнили Декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Длъжност Име на служител
Главен секретар Мария  Алексиева Кирилова
Eксперт "Връзки с обществеността" Мадлен  Иванова Пеева
ДИРЕКЦИЯ "АПОФУС"
Директор на дирекция  
Главен счетоводител Светла Славчева Митева
Главен юрисконсулт Ваня Василева  Панова
Старши експерт Човешки ресурси Анелия  Динкова Господинова
Старши  юрисконсулт Ружа Димитрова Желязкова
Старши счетоводител Дарина Деянова Христова
Старши експерт "Документален фонд и архив" Недко Николов  Господинов
Главен експерт „Отбранително - мобилизационна подготовка” Деян Стоянов  Грудев
Главен специалист „Деловодство и административно обслужване” Мария Йорданова Кръстева
ДИРЕКЦИЯ "АКРРДС"
Директор на дирекция Кремена Сашева Бухчева
Главен експерт "Регистрация на държавна собственост" Катя  Николова Ганчева
Главен експерт "Регионално развитие и териториално устройство" Радка Германова Михайлова
Старши експерт „Устройство на територията" Владимира Любомирова Мицова
Главен експерт "Регионално развитие и териториално устройство" Емилия Василева Пенева
Старши експерт "Регионално развитие и разработване на проекти" Венета Койчева Хаджийска
Старши експерт "Разпореждане с държавна собственост" Екатерина Анастасова Димитрова
Старши експерт "Устройство на територията" Дарина Недева  Атанасова
Старши експерт "Координация и административен контрол" Димо Пенев  Димитров

Старши експерт „Регистрация и архив на държавна собственост”

Зорница Михайлова Желева
Старши експерт  "Административен контрол и обществени поръчки" Мария  Пнайотова Тодорова
Младши експерт „Разпореждане с държавна собственост" Станимира Валентинова Делчева
Младши експерт "Регионално развитие и административен контрол" Стела Василева Димитрова

Младши експерт „Регионално развитие и административен контрол”

Николета Георгиева Трифонова