Дирекция АКРРДС

Директор на дирекция
Кремена  Бухчева

стая: 705 тел: +35942613227

е-поща: KBuhcheva@sz.government.bg

Главен експерт "Регистрация на държавна собственост"
Катя  Ганчева

стая: 506 тел: +35942613256

е-поща: KGancheva@sz.government.bg

Главен експерт "Регионално развитие и териториално устройство"
Емилия  Пенева

стая: 402 тел: +35942613242

е-поща: EPeneva@sz.government.bg

Главен експерт "Регионално развитие и териториално устройство"
Радка  Михайлова

стая: 704 тел: +35942613223

е-поща: RMihaylova@sz.government.bg

Старши експерт "Регионално развитие и разработване на проекти"
Венета Хаджийска

стая: 707 тел: +35942613207

е-поща: VHadzhiyska@sz.government.bg

Старши експерт "Разпореждане с държавна собственост"
Екатерина Димитрова

стая: 508 тел: +35942613258

е-поща: EDimitrova@sz.government.bg

Старши експерт "Държавна собственост и устройство на територията"
Дарина Атанасова

стая: 503 тел: +35942613253

е-поща: DAtanasova@sz.government.bg

Старши експерт "Координация и административен контрол"
Димо Димитров

стая: 504 тел: +35942613254

е-поща: DDimitrov@sz.government.bg

Старши експерт "Административен контрол и обществени поръчки"
Мария Тодорова

стая: 502 тел: +35942613252

е-поща: MTodorova@sz.government.bg

Старши експерт "Регистрация и архив на държавна собственост”
Зорница Желева

стая: 602 тел: +35942613262

е-поща: ZZheleva@sz.government.bg

Старши експерт "Регионално развитие и административен контрол”
Стела Димитрова

стая: 501 тел: +35942613251

е-поща: SDimitrova@sz.government.bg

Младши експерт "Регионално развитие и административен контрол”
Николета Трифонова

стая: 502 тел: +35942613252

е-поща: NTrifonova@sz.government.bg