Дирекция АПОФУС

Главен счетоводител
Светла Митева

стая: 603 тел: +35942613263

е-поща: SMiteva@sz.government.bg

Главен юрисконсулт
Ваня Панова

стая: 507 тел: +35942613205

е-поща: vpanova@sz.government.bg

Старши юрисконсулт
Ружа Желязкова

стая: 501 тел: +35942613251

е-поща: rzhelyazkova@sz.government.bg

Главен експерт Човешки ресурси
Анелия Господинова

стая: 604 тел: +35942613264

е-поща: AGospodinova@sz.government.bg

Старши счетоводител
Дарина Христова

стая: 603 тел: +35942613263

е-поща: DHristova@sz.government.bg

Старши експерт "Документален фонд и архив"
Недко Господинов

стая: 706 тел: +35942613216

е-поща: NGospodinov@sz.government.bg

Главен експерт „Отбранително - мобилизационна подготовка”
Деян Грудев

стая: 304 тел: +35942613234

е-поща: DGrudev@sz.government.bg

Главен специалист „Деловодство и административно обслужване”
Мария Кръстева

стая: Деловодство тел: +35942613214

е-поща: delovodstvo@sz.government.bg

Старши специалист  
Ивайло Михов

стая: Деловодство тел: +35942613214

е-поща: delovodstvo@sz.government.bg