Областен управител

Гергана  Микова

Гергана Величкова Микова

Дата на раждане

28 август 1969 година

 

Образование

Средно – ЕСПУ "Черноризец Храбър", гр. Пловдив

Висше – ПУ "Паисий Хилендарски" - „Българска филология“, специалност „Литературознание“

 

Професионален опит

От 10.05.2017 г. с Решение №266 на Министерски съвет е назначена за Областен управител на област Стара Загора

2009 г . – 2017 г. – Телевизия „СКАТ“ – Директор Регионален офис за Пловдив и Стара Загора

2005 г. – 2007 г. – Регионална телевизия „Тракия“ – изпълнителен директор

1995 г. – 2005 г. – Регионална телевизия "Верея" – репортер; редактор; програмен директор

2011 г. – 2015 г. общински съветник в Общински съвет Стара Загора

2015 г . – 2017 г. общински съветник в Общински съвет Стара Загора

Член на Постоянната комисия по социална политика и председател на Комисията за борба с корупцията и предотвратяване на конфликт на интереси в Общинския съвет Стара Загора.


е-mail: GMikova@sz.government.bg
телефон: +359 (0)42 613 242
стая: 401


Приемен ден: всеки последен вторник на месеца.

Записването се извършва чрез попълване на формуляр, който можете да получите в звеното за административно обслужване - гише “Деловодство и информация”.


Правомощия на областния управител:

1. провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;

2. осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;

3. осигурява провеждането на държавната политика за насърчаване на инвестициите на територията на областта в съответствие с предоставените му със Закона за насърчаване на инвестициите правомощия;

4. отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;

5. упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, като:

а) упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго; той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспори пред съответния административен съд;

б) може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини, освен ако в закон е предвидено друго, в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му;

6. осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове;

7. осъществява връзка с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;

8. координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;

9. координира и контролира дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване на територията на областта, независимо от тяхната йерархична подчиненост;

10. провежда информационна политика, гарантираща откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация;

11. ръководи областния съвет за развитие;

12. организира разработването на областната стратегия за развитие;

13. внася проекта на областната стратегия за развитие за обсъждане и съгласуване в регионалния съвет за развитие и за приемане от областния съвет за развитие;

14. ръководи регионалния съвет за развитие при условията и по реда на чл. 18, ал. 3 от Закона за регионалното развитие; 

15. отговаря за организационно-техническата подготовка на избори за държавни и местни органи на властта и за членове на Европейския парламент от Република България на територията на областта;

16. осъществява подготовката на икономиката и населението в областта за отбрана и организира изпълнението на задачите, свързани с отбраната, в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; 

17. ръководи областния съвет по сигурност;

18. осъществява управлението на В и К системите като представител на държавата в асоциацията по В и К при условията и по реда, определени със Закона за водите; 

19. отговаря за опазването на обществения ред на територията на областта при упражняването на нормативно предоставените му правомощия;

20. организира и ръководи дейностите по защита на населението, културните и материалните ценности и околната среда при бедствия;

21. утвърждава областните транспортни схеми;

22. осъществява международните контакти на областта на регионално ниво;

23. утвърждава длъжностното разписание на областната администрация и длъжностните характеристики на длъжностите, които са му непосредствено подчинени, и на главния секретар;

24. отговаря за осъществяването на финансовото управление и контрол във всички ръководени от него програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност;

25. издава наказателни постановления за налагане на административни наказания в предвидените от закон или друг нормативен акт случаи;

26. осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда; 

27. командирова, при изрично упълномощаване, със заповед заместник областните управители в страната и в чужбина;

28. командирова със заповед държавните служители и работещите по трудово правоотношение в областната администрация в страната и в чужбина;

29. утвърждава образец на печат на областния управител, който е с кръгла форма, както и щемпели за служебни цели;

30. утвърждава вътрешните правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител, съответстващи на спецификата и особеностите на дейността на областната администрация;

31. осигурява разработването и внедряването на административна информационна система (АИС) в областната администрация;

32. осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет;

33. създава и ръководи съвети и комисии в изпълнение и на други функции, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.

При осъществяването на своите правомощия областният управител може да създава обществени съвети и комисии като консултативни звена, както и работни групи за решаване на конкретни задачи.

Областният управител издава заповеди в границите на своите правомощия.