ИАГ публикува списъци на териториите, които са придобили характеристики на гора

ИАГ публикува списъц

 

В изпълнение на чл. 83 от Закона за горите на 23 март 2017 г. Изпълнителната агенция по горите публикува списъци на териториите, които са придобили характеристики на гора.

Въз основа на списъка изпълнителният директор на ИАГ (или оправомощено от него длъжностно лице) писмено поканва собствениците на съответните имоти да декларират дали желаят да ги ползват като земеделска, или като горска територия.

В 6-месечен срок от получаването на поканата собственикът, който желае да ползва имота си като земеделска територия, подава декларация до изпълнителния директор на ИАГ.

Когато собственикът не подаде декларация в срока, изпълнителният директор предлага на министъра на МЗХ да издаде заповед за промяна на предназначението на имотите като горска територия.

Заповедта на министъра се изпраща на собственика, на съответната РУГ, както и на съответната служба по геодезия, картография и кадастър, за отразяване на промяната в кадастралната карта и кадастралните регистри, или на общинската служба по земеделие за отразяване на промяната в картата на възстановената собственост.

Списък

Създадена: 24.03.2017 г.
Последна редакция: 24.03.2017 г.