Сигнали и жалби за корупция

Областният обществен съвет за противодействие на корупцията Стара Загора е учреден на 17.02.2005 г. в изпълнение на Програмата за изпълнение на Националната стратегия по противодействие на корупцията. Председател на ООСПК е Областният управител на Област Стара Загора, Заместник председател е Директорът на Областна дирекция на МВР Стара Загора и членове: Председателят на Окръжен съд Стара Загора, Окръжният прокурор на Окръжна прокуратура Стара Загора, Директорът на Офис Стара Загора към ТД на НАП Пловдив, Началник - отдел ИОМД в РИО Стара Загора, Началник - сектор Стара Загора към РДНСК Югоизточен район, Главният секретар на РЗИ Стара Загора, Директорът на РЗОК Стара Загора, Изпълнителният директор на Стопанска Камара - Стара Загора, Председателят на Търговско-промишлената палата Стара Загора, Заместник- председателят на Клуб ”Отворено общество” Стара Загора, представители на регионалните медии. Секретар на Съвета е служител в Областна администрация Стара Загора. Съветът функционира въз основа на приети „Правила за функциите, дейността и организацията на работа на ООСПК”, както и „Процедура за регистрация, разглеждане, проверка, анализ и предприемане на действия по жалби и сигнали за прояви на корупция”.
    Сигнали и жалби за корупция, гражданите могат да подават:


   - в специалната пощенска кутия в сградата на Областна администрация - Стара Загора и в сградата на Областна Дирекция на МВР Стара Загора.

   - на следните телефони:
 

+359 (0)42 613 242,
+359 (0)42 613 214    - на електронния адрес на Областна администрация - Стара Загора:oblast-stz@sz.government.bg

   - на интернет страницата на Комисията по превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет

   На разглеждане от ООСПК подлежат и жалби и сигнали, получени в други ведомства, разглеждането, произнасянето и предприемането на действия, по които не е от компетентността на съответното учреждение и жалби и сигнали, постъпили в неправителствени и обществени организации и в средствата за масово осведомяване.
   До ООСПК гражданите подават жалби и сигнали, съдържащи твърдения за корупционни прояви.
На задължително разглеждане /проверка/ подлежат само жалби и сигнали с посочен подател и адрес за кореспонденция. Анонимните жалби и сигнали не подлежат на разглеждане. С решение на Обществения съвет, по изключение, с оглед на предмета на жалбата/ сигнала/, могат да бъдат извършени проверки по анонимни жалби /сигнали/.
   Открита е приемна за граждани, разположена на партерния етаж на Областна администрация Стара Загора. Всеки последен четвъртък на месеца от 10 до 12ч., членове на Съвета ще приемат сигнали и жалби на граждани, съдържащи данни за корупционни прояви.