Асоциация ВиК Стара Загора

KОНКУРСИ

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора на основание чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация и Заповед №АВиК-АП-04-ЗД-4/16.03.2017 г. обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Главен счетоводител – финансов експерт“, при следните условия:

Описание на длъжността: Длъжността „Главен счетоводител – финансов експерт“ в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора е свързана с: финансово-счетоводно обслужване на асоциацията; съдействие на председателя за изготвяне на бюджет на асоциацията и отчет за изпълнението му; изготвяне на месечни и годишни ведомости и отчети; контролиране и анализиране разходването на средствата на асоциацията; подпомагане председателя при управлението на имуществото на асоциацията; съдействие на председателя във връзка със съгласуване на бизнес плана на ВиК оператора по реда на чл. 198м, ал. 2 от Закона за водите; следи за изпълнението на задълженията на ВиК оператора по договора, като дава становища и препоръки в случай на констатирани нарушения или дава мотивирани предложения за намаляване на възможността за евентуални или бъдещи нарушения; изпълнява и други задачи, посочени в правилника или възложени му от председателя на асоциацията.  

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността са:
    1. Образование – висше;

1.2.Минимална образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър;

1.3. Професионална област на придобитото висше образование – икономика;

1.4. Лицето трябва да отговаря на изискванията за съставител на финансови отчети съгласно чл. 18 от Закона за счетоводството, а именно:

а) висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:

аа) при магистърска степен – две години;

бб) при бакалавърска степен – три години;

вв) при степен „професионален бакалавър“ – 4 г.

б) друго висше икономическо образование и 5 години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол.

Лицето не следва да е осъждано за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс.

2. Допълнителни изисквания за длъжността:

2.1. Компютърна грамотност – MS Office, специализиран софтуер и бази данни с финансово-счетоводна информация;

2.2. Добро познаване на нормативните актове в областта на финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол;

2.3. Добро познаване на нормативните актове, свързани с данъчното и осигурителното законодателство и основните положения на трудовото и гражданското законодателство;

2.4. Добро познаване и разбиране на нормативните актове, свързани с дейността на АВиК в сферата на ВиК регулацията като цяло, вътрешните актове и инструкции относно организацията на работа в АВиК.

3. Други допълнителни изисквания – да притежава умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност.

4. Продължителност на работното време – непълен работен ден, 4 часа дневно при 5-дневна работна седмица.

5. Основно месечно трудово възнаграждение – 500 лв.

6. Място на работа – Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №108, ет. 10, ст. 3 и 4.

7. Начин на провеждане на конкурса – по документи и събеседване.

8. Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат заявление по образец, към което да приложат:

  • Автобиография - европейски формат;
  • Копие от диплома с приложения за висше образование и придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;
  • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг (копие от осигурителна, трудова или служебна  книжка);
  • Свидетелство за съдимост;
  • Копия от други документи по преценка на кандидата.

Спечелилият кандидат следва да отговаря на условията по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда при сключване на трудов договор.

Формулярите по образец и длъжностната характеристика за съответната позиция се предоставят всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в сградата на Областна администрация Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 108, гише ”Информация и деловодство”.

9. Място и срок за подаване на документите за участие – подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в едномесечен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса, лично от кандидатите или чрез пълномощник, в сградата на Областна администрация Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 108, гише ”Информация и деловодство“ от 09.00 ч. до 17.30 ч. Регистрацията с входящ номер и дата на подадените заявления се извършва в гише „Информация и деловодство“ на Областна администрация Стара Загора след проверка от служителя, приемащ заявленията за наличието на посочените в тях приложения и относно спазване на срока.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

При подаване на заявление за участие в конкурсната процедура на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност, за да се запознаят с нея.

10. Копие от обявлението за оповестяване на конкурса, списъците на допуснатите/недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса ще се поставят на таблото за обяви в сградата на Областна администрация Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №108, етаж Партер и ще се публикуват на електронната й страница http://www.sz.government.bg/ (раздел „Асоциация ВиК Стара Загора“).

            Обявлението за конкурса се публикува в един местен вестник, на таблото в сградата на Областна администрация Стара Загора, етаж Партер и на интернет страницата й http://www.sz.government.bg/ (раздел „Асоциация ВиК Стара Загора“).

Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на Областна администрация Стара Загора, гише „Информация и деловодство“ от 21.03.2017 г. до 21.04.2017 г. включително.

ОБЯВЛЕНИЕ, публикувано на 20.03.2017 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Закон за водите

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация

Проект на бюджет за 2017 г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора

Бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД - Стара Загора за 2016г.

Проект на бюджет за 2016г. на Асоциацията по водоснабдяване и канализация  на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД - Стара Загора, публикуван на 26.11.2015г.          

Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен на 29.02.2016г. между Асоциация по ВиК – Стара Загора и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора

 

Заседания на общото събрание

Покана за редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД - Стара Загора, публикувана на 06.02.2017г.

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора, публикуван на 12.09.2016г.

Покана за провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора, публикувана на 19.07.2016г.

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД - Стара Загора, публикуван на 29.03.2016г.

| OтчетиДоговор с "ВиК" ЕООД - Стара ЗагораБизнес план 2014-2015г. | Бизнес план с допълнения |

Включване на допълнителни въпроси за обсъждане в дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК - Стара Загора.

Покана за редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД - Стара Загора, публикувана на 29.01.2016г.

Протокол от извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД - Стара Загора, проведено на 12.01.2016г.

Отлагане на извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД - Стара Загора, публикувано на 06.01.2016г.

Отлагане на извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД - Стара Загора, публикувано на 04.12.2015г.

Покана за заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД - Стара Загора, публикувана на 19.11.2015г.

Покана за заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД - Стара Загора на 10.03.2015г. | Проект на решения | Разпределение на гласовете и вноските  | Допълнителни материали | Протокол

Покана за заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД - Стара Загора на 12.12.2014г.


Контакти

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора

Стара Загора 6000

бул. „Цар Симеон Велики“ №108, ет. 10, ст. 3

тел: 042/613 210, 0877054009

факс: 042/600 640

e-mail: avikstz@sz.government.bg

Приемно време на председателя на Асоциация ВиК 

Всеки последен вторник от месеца. Записването се извършва чрез попълване на формуляр - заявления, който можете да получите в звеното за административно обслужване - гише “Деловодство и информация”. Подалите заявление ще бъдат уведомени за конкретния час на приема на посочения от тях телефон.