Звено за мониторинг и оценка

Звеното за мониторинг и оценка извършва следните дейности:

  • Координира цялостната дейност по мониторинг и оценка на социалните услуги в област Стара Загора;
  • Планира дейностите за мониторинг и оценка – изработва и съгласува дългосрочните и годишните оперативни планове за мониторинг и оценка на изпълнението на стратегията;
  • Изпълнява посещения на място за наблюдение на дейности и социални услуги в общините на територията на областта;
  • Предоставя консултации и практически съвети на доставчиците на услуги за подобряване на дейностите по места;
  • Събира информация на областно ниво и систематизира данните;
  • Изработва общ годишен мониторингов доклад за изпълнението на Стратегията, който се представя за обсъждане и одобрение на Областния съвет за развитие;
  • Организира възлагането и провеждането на външна оценка на изпълнението на Стратегията;
  • Съвместно с Координационния съвет обсъжда заключенията и препоръките от докладите за мониторинг и оценка;
  • Съвместно с Координационния съвет организира разпространението на резултатите от мониторинга и оценката и информира заинтересованите страни и обществеността за резултатите и препоръките;
  • Организира дискусии по общини за обсъждане на заключенията и препоръките от докладите за мониторинг и оценка на изпълнението на Стратегията.