Община Чирпан

ТЕРИТОРИЯ:
   522,9 кв. км

НАСЕЛЕНИЕ:
   24 712 жители

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА:
   http://www.chirpan.bg

АДРЕС
   гр. Чирпан, пл. „Съединение” №1

ТЕЛЕФОН
   0416 9 21 22

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ.
   
Община Чирпан е разположена в Горнотракийската низина, в югозападната част на област Стара Загора на прехода между Пазарджишко - Пловдивското и Старозагорското поле. На север включва части от Средна гора (Чирпанските възвишения), а още по на север е проточена от запад на изток Сърнена Средна гора. Чирпанските възвишения (600-650 м), които се характеризират с хълмист релеф, разчленен от суходолията и от долините на малките реки, постепенно се снижават към долината на река Марица на юг. Общината обхваща територия със средна надморска височина около 240 м и обща площ 522,9 км2, което е 10,16 % от територията на Старозагорска област и 0,47 % от територията на страната. Общината граничи:
- на изток с Община Стара Загора;
- на северозапад с Община Братя Даскалови;
- на югозапад с Община Първомай;
- на юг (по поречието на р. Марица) - с Хасковска област.
   Чирпан се смята за наследник на античното римско селище Шерампол, коeто е било разположено близо до римския град Пизус, на 7 км. от сегашното местоположение на града.
Историческите документи дават основание да се смята, че градът е съществувал на сегашното си място от началото на 15 век.
   Предполага се, че името на Чирпан произлиза от римското име на селището и е свързано най-вече с извора Текир, около който се е формирал града.
През Възраждането, в периода 18 – 19 век, Чирпан се характеризира като град с добре развито земеделие и занаяти.
   След Освобождението на България през 1876 г. гражданите на Чирпан са сред първите, които започват организирана борба за обединението на България и записват името на града в революционната летопис на Съединисткото движение. Днес на 06 септември (Денят на Съединението) се отбелязва празникът на града.
   Общината разполага със значително културно-историческо наследство, което дава възможност за развитие на културен и познавателен туризъм. Предпоставки за развитие на този вид туризъм са:
• археологически обект “Карасура”
• манастирът “Св.Атанасий” - с. Златна Ливада, разположен в подножието на стръмна скала, върху плато на десния бряг на Стара река. Предполага се, че това е може би най-старото у нас християнско средище, основано в далечната 344 год. от св. Атанасий.
• Къща музей “П.К.Яворов”
• Художествена Галерия “Никола Манев”
Къщата на поета П. К. Яворов е посещавана както от български, така и от чуждестранни туристи. Заедно с разположената в близост Художествена Галерия “Никола Манев” оформят един атрактивен културен комплекс с добре поддържано парково пространство.
• Градска изложбена зала „Георги Данчов Зографина”
• Църква “Св.Богородица” - една от най-старите църкви в региона. През 2005 г. се навършиха 170 години от освещаването й. В нея се пазят ферманите, издействани от турския султан за строителството, запазен е поименника на дарителите участвали със средства в строежа.

ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ.
   Преобладават предприятията в сферата на търговията, ремонта и техническото обслужване на автомобили и мотоциклети, лични вещи и стоки за домакинството. Други значими за местната икономика сектори са преработващата промишленост, хотели и ресторанти, селско, ловно и горско стопанство, транспорт, складиране и съобщения, и други. Три от шестте най-значими потока на стоки и хора преминават през общината или през съседни общини.

ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА.
   Основните приоритети за развитие на общината, заложени в Плана за развитие на община Чирпан за периода 2007-2013 г. са:
   Приоритет 1: Развитие на общинската икономика и повишаване на нейната конкурентноспособност.
   Приоритет 2: Подобряване на непосредствената жизнена среда и създаване на благоприятни условия за живот на населението в общината.
   Приоритет 3: Създаване на благоприятна институционална среда и укрепване на общинския институционален капацитет