Община Гурково

ТЕРИТОРИЯ:
   292,2 кв. км

НАСЕЛЕНИЕ:
   5618 жители

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА:
   http://www.obshtina-gurkovo.com

АДРЕС:
   6199 гр.Гурково, ул. „Ал.Батенберг” №3.

ТЕЛЕФОН:
   04331/22-60

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ
   Община Гурково е млада община в централна България, област Стара Загора, разположена в източния край на Розовата долина и южния край на Прохода на републиката / Хаинбоаз/, който разделя Тревненския от Елено - Твърдишкия дял на Стара планина.
   Община Гурково е съставена от следните населени места: град Гурково, с.Паничерево, с.Конаре, с.Пчелиново, с.Лява река, с.Димовци, с.Злати рът, с.Дворище, с.Жълтопоп, с.Брестова и с.Жерговец.
   На изток община Гурково граничи с община Твърдица, на запад с община Николаево, на юг с община Нова Загора, на север с община Велико Търново и на североизток с община Елена.
   От Стара планина извират реките Лазова и Радова, които преминават през град Гурково и се вливат в река Тунджа, а в южния край на Гурково се намира язовир Жребчево. По билото на Стара планина преминава туристическата еко пътека Ком - Емине. В град Гурково, с.Паничерево и с.Конаре има изградени 3 микроязовира.
   През територията на общината преминават: Първокласен път - І - 6 СОФИЯ - КАЗАНЛЪК - ГУРКОВО - БУРГАС, който се дублира с ж.п. линия "София - Бургас".
   Второкласен път Е-55 - РУСЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ГУРКОВО - СВИЛЕНГРАД - /Прохода на Републиката/.


ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ
   Най-голямото и най-проспериращо предприятие на територията на община Гурково е „Булметал” ООД гр.Гурково, в което са заети над 400 работници.
   Произвежда метален амбалаж за хранително-вкусовата,химическата, млекопреработващата и козметичната промишленост като над 50% от продукцията му е за износ – Турция, Македония, Сърбия,Харватска, Румъния, Унгария, Беларус и др.
   Друго модерно предприятие е розоварната на „Вигалекс” ООД – София за производство на етерични масла и натурални ароматни продукти. Продукцията му се изнася на 100% и се радва на добър прием в Западна Европа, Северна Америка и Австралия.
   Определено място в икономиката на общината заемат дърводобива и търговията с дървесина, представени от Държавно горско стопанство – Гурково.
   Добри резултати постигат и други частни фирми като ЕТ „Кольо Атанасов за производство на газирани напитки и сокове; „Аскент Шоп” ЕООД – производство и търговия на хранителни продукти; ЕТ „Булгарпластик – Иван Славов” – международен и вътрешен автотранспорт; ЕТ „Димитър Гьонков” – производство на корнизи и струговани елементи; „Джони – ауто” ЕООД – продажба на авточасти втора употреба и вулканизатор; СИРК ЕООД – България – лазерно рязане на ламарина и производство на метални конструкции; „Натурал - СТОН” ООД – обработка на скални материали за облицовка; ЕТ „ИВМА – Иван Иванов” – производство на инертни строителни материали, варови разтвори и бетонови тухли; ЕТ „Херкулес 2000” – автосервиз, диагностика и ремонт на всички видове автомобили, строителните фирми „Металик 6”; ЕТ „Марин Йовков – ЙОВ” и др.
   В сферата на търговията работят над 50 по-малки еднолични фирми, собсобственици на кафета, барове и магазини.
   В областта на селското стопанство определящо място заемат трите земеделски кооперации в гр.Гурково, с.Паничерево и с.Конаре, които обработват 23400 дка земя с приоритет на дейност - производство и търговия с етерично-маслени култури/ роза, лавандула / и престижни сортове грозде/”Мерло „Каберне” и др./
   На територията на общината има две училища – СОУ „Хр.Смирненски” гр. Гурково и ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с.Паничерево и три детски градини, три действащи читалища, една групова и три индивидуални практики за първична медицинска помощ, Център за спешна медицинска помощ, Полицейски участък – поделение на РПУ – Казанлък, Районна служба за пожарна и аварийна безопасност, Районна пътна служба, Аварийни групи към Електроснабдяване и ВиК – Казанлък, Офис на Централна кооперативна банка – клон на ЦКБ Стара Загора, Кабелна телевизия, пет бензиностанции, спортен комплекс за тенис, стадион в гр.Гурково, който е уникален не само в България, но може би и в света с факта, че разполага с по-вече седящи места,отколкото е броя на жителите му.
   Поради спецификата на географското си положение и прекрасните природни дадености, множеството хижи и почивни станции, община Гурково се явява привлекателен център за отдих, ловен туризъм, екотуризъм, риболов.


ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА
   Основните приоритети в развитието на община Гурково съгласно Плана за развитие на общината 2007 – 2013 г. са в следните основни направления:
   І. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНАТА
   Целта е подобряване на непосредствената жизнена среда и превръщането на община Гурково в привлекателно място за живеене чрез реализирането на следните проектни решения:
   - Цялостно завършване реконструкцията на канализационната и водопроводна мрежа гр.Гурково;
   - Разработване на идейни и технически проекти за пречиствателни станции за битови отпадни води и питейна вода гр. Гурково;
   - Отводняване на квартали 47, 48, 49 и 50 в с. Паничерево;
   - Разработване на технически проекти за канализация и водоснабдяване на с. Паничерево и с. Конаре;
   - Реконструкция на общинската пътна мрежа;
   - Благоустрояване и хигиенизиране на всички населени места в общината.
   ІІ. ПОДДЪРЖАНЕ НА УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА И СТИМУЛИРАНЕ НА ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА чрез:
   - Развитие на приоритетните за икономиката на общината производства – метален амбалаж, етерично-маслени култури, дърводобив и др.;
   - Продължаване на диалога между общината и бизнеса за привличане на инвестиции от Европейските фондове и Оперативните програми;
   - Насърчаване предприемачеството и стимулиране на частната инициатива за разкриване на нови работни места.
   ІІІ. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ чрез:
   - Подобряване на материално-техническата база в училищата и детските градини като условие за издигане нивото и качеството на учебно-възпитателния процес;
   - Интеграция на малцинствата;
   - Увеличаване броя на децата, посещаващи ЦДГ;
   - Окончателно изграждане и обзавеждане на Дом за стари хора – гр.Гурково.
   ІV. ОБОГАТЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА И РАЗШИРЯВАНЕ ОБХВАТА НА МАСОВАТА ФИЗКУЛТУРА чрез:
   - Утвърждаване на популярните за общината културни празници и спортно-развлекателни прояви: „Балканът пее и разказва”, „Празник на розата”, фестивала „Песните на Билчин юнак”, „Био-рали с магарешки каручки” и др.
   - На основание статута на община Гурково, определен от МРРБ /район с потенциал за развитие на туризма/ чрез използване на добрите природни дадености – изграждане на нова туристическа структура /хотели, къмпинги, къщи, заведения/ и на тази база – развитие на различни видове туризъм – ловен, селски, културен, екотуризъм, отговарящи на националните и европейски стандарти;
   - Увеличаване броя на учащи и възрастни в организирани мероприятия на масовата физкултура.
   V. ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА.