Община Николаево

ТЕРИТОРИЯ:
 

   Територията на община Николаево заема площ от 96.5 кв.км. или 1.87 % от територията на област Стара Загора.
   Средната надморска височина e 380 м.
   Община Николаево попада в преходно-континенталната климатична област. Климатът е повлиян от разположението и между двете планински вериги на север - Стара планина и на юг - Средна гора.НАСЕЛЕНИЕ:

   Селищната мрежа на община Николаево се състои от 4 населени места. Административен център на общината е град Николаево. В нея се включват и селата Нова махала, Елхово и Едрево.
   Населението на Община Николаево е 5041 души, разпределено неравномерно в 4 населени места. Най - голямата част от него живее в административния център - гр. Николаево - 3161 жители.
   Следват:
      кметство с. Нова Махала - 835 жители,
      кметство с. Едрево - 567 жители,
      кметство с. Елхово - 478 жители.


ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА:
   Официална уеб - страница: http://www.nikolaevo.net/
   e-mail: obnikolaevo@mail.bg

АДРЕС:
   гр. Николаево 6190 ул. „ Георги Бенковски" № 9

ТЕЛЕФОН:
   Тел. 04330 2040
   Факс: 04330 2121

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ

 

   Община Николаево е разположена в централната част на Република България, в източния край на Розовата долина, между Стара планина и Средна гора, по поречието на река Тунджа. (фактическото разположение па общината, близостта и до важни транспорти артерии до важни транспортни артерии: автомагистрала София-Бургас. централен път Русе - Свиленград през "Проходът на Републиката" и задбалканската жп-линия.
   Сравнително доброто състояние на пътната мрежа между селищата, наличието на жп. гара, я правят удобно за пребиваване място, разположено в централната част на страната.
   Още Рим е смятал това място за стратегически кръстопът. За това свидетелства историческият хълм АСАРА , който се издига в северната част па града.
   На хълма са запазени останки от крепостта, която е използвана и в българското Средновековие. През 1988 година са извършвани археологически разкопки. В резултат от тях, археолозите правят следната периодизация, съобразно хронологията на културните пластове:
      • Ранно-желязна епоха I-во хилядолетие нр.н.е.
      • Ранно- византийски период IV-VI век
      • Ранно-български период IХ-Х век
      • Средно-български период ХI-ХII век
      • Късно- български период XIII - XIV век
   Крепостта е охранявала прохода Хаинбоаз и е с три реда крепостни стени. Единствената друга крепост на територията на България, която има три реда крепостни стени е "Царевец" във Велико Търново. На хълма Асара се намира и легендарната „Царска дупка” - сега затрупан вход на пещера .
   Град Николаево носи името на руския генерал Николай Николаeвич.
   Обявяването му за град става на 18.08.1977 година.ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ

   Състоянието на икономиката на община Николаево през последните години, следва общите тенденции, наблюдавани в национален мащаб и характеризиращи състоянието на голяма част от малките общини и населени места.
   Най-голямото предприятие в гр. Николаево е ‘Рибно стопанство’. Произвежда зарибителен материал, риба и рибни продукти. Тьрговия и страната и чужбина.Транспорт на жива риба.
   Добри резултат постигат частни фирми, като :
   - КТ" Стефан Сороков"- производител на опаковки за всички млечни продукти, автоматизация на производствени процеси, дистрибуция на пневматични елементи и др.;
   - КТ „Шиков ГБ- Георги Колчев"- Производство на хляб и хлебни изделия;
   - КГ „Наско Иванов"- магазин за ел. материали и железария. Монтаж, демонтаж, баланс и вулканизация на гуми, на леки и лекотоварни автомобили;
   - ЕТ „ Дрян - Петков" - Производство на палети, амбалаж, скари на бани и технически работилници, дръжки за сечива и инструменти. Пласмент на кирки, мотики, тесли, косилки и др.;
   - РПК „Обединение” - кооперацията изкупува билки, произвежда хляб и хлебни изделия;
   - ЗПК Зорница, с. Нова Махала - Зърнопроизводство, Етеричномаслени култури. Фуражопроизводство, Технически култури;
   - с. ЕЛХОВО - В стопанския двор са построени сгради с ново лице. Това е началото на създаване на новия облик на българското селско стопанство, Земята се обработва с нова и надеждна техника: трактори, сеялки, зърно и силажокомбайни, сенокосачки, сеносьбирачки и др.
   Изградена е и кравеферма по европейски стандарт - ЕТ "Аскент - Пламен Ненчев" с. ЕлховоПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА:
   1. Визия: Николаево - община с устойчиво развитие на селското стопанство и дребен бизнес, повече млади хора, интегрирано ромско население и висок жизнен стандарт.
   2. Приоритети:
      - Развитие и повишаване конкурентността на местната икономика
      - Подобряване на инфраструктурата
      - Развитие на човешките ресурси
      - Интегриране на ромското население