Община Опан

ТЕРИТОРИЯ:
   Територията на общината е 257.5 хил. дка или 5% от територията на област Стара Загора.
   Общината включва тринадесет села - Бащино, Бял извор, Бяло поле, Васил Левски, Венец, Кравино, Опан, Пъстрен, Княжевско, Средец, Столетово, Тракия, Ястребово

НАСЕЛЕНИЕ:
   3384 души

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА:
   http://www.opan.bg

АДРЕС:
   6078 с.Опан, обл. Стара Загора

ТЕЛЕФОН:
   + 359 4101 2260
   + 359 42 603 044

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ
 

   Община Опан е разположена в Горнотракийската низина, южно от град Стара Загора на територия от 257 477 дка. Административният център на общината - село Опан, е основано през 16 век, на оживен търговски път, свързващ Северна и Средна България с Цариград. В района на общината са открити следи от тракийски селища, има регистрирани 9 надгробни могили, намерени са пътни колони от ІІІ век.
   Релефът на общината е равнинен и леко хълмист. Средната надморска височина е 163 м. Климатът е преходно континентален и се характеризира със сравнително мека зима и горещо лято.
Земеделският фонд възлиза на 83,6%, а горският – на 8.2% от територията на общината.    По-голямата част от земята е заета от почви тип “чернозем-смолници” - 82%, а останалата част - почви, които имат по-слабо хумусно съдържание.ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ

   Община Опан е типична малка селска община със силна земеделска традиция. Тя е една от най-малките български общини. Като такава, тя е зависима от социално-икономическата среда, която се формира от съседните общини и областта.
   Общината е типичен селскостопански район. Във всяко населено място има изградени селско-стопански структури - кооперации и сдружения. През последните години нараства делът на арендаторите занимаващи се със земеделие. Основните икономически субекти са земеделските кооперации, които осигуряват основната част от работните места.
   Отглеждат се житни култури и поливни плодове и зеленчуци. Животновъдството се развива в малки семейни стопанства. В общината няма промишлени замърсители и обработваемата земя е с високо качество на почвата.ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА

   Приоритет 1: Развитие и ефективно използване на техническата и социалната инфраструктура.
   Общината залага основно на развитието на инфраструктурата. Счита се, че създадените по-добри условия за бизнес и живот на местното население ще доведат до постигане на положителни икономически резултати, които от своя страна, ще намалят безработицата и ще повишат доходите.Залага се на две специфични цели:


      1.Поддържане и развитие на транспортната инфраструктура.
      2.Развитие на екологичната и социалната инфраструктура и подобряване на комуналното стопанство.
 

   Приоритет 2: Укрепване на общинския капацитет за управление на проекти и развитие на местните партньорства
   Усилията се фокусират върху повишаване на управленския капацитет на местната власт, както и върху взаимодействието с партниращи организации.
   Постигането на този приоритет ще се осъществи чрез две специфични цели:


      1.Подобряване на общинския управленски капацитет.
      2.Засилване взаимодействието с третия сектор на местно, регионално и национално равнище.
 

   Приоритет 3: Развитие на общинската икономика и повишаване на нейната конкурентноспособност
   Развитието на местната икономика е насочено към повишаване на стопанската активност на населението, по-ефективно използване на местните ресурси, разработването и предлагането на нови продукти и услуги. Това трябва да доведе до повишаване на заетостта и на доходите на местното население.
   Приоритетът предвижда реализация на четири специфични цели:


      1.Подпомагане развитието на предприемачеството и на чуждестранните инвестиции.
      2.Развитие на съпътстващи дейности, свързани с обслужването на трафика, преминаващ през територията на общината
      3.Развитие на модерно селскостопанско производство.
      4.Стабилизиране и нарастване на заетостта чрез развитие на местната икономика.
 

   Приоритет 4: Подобряване качеството на публичните услуги и на условията за живот на населението в общината


   Приоритетът се реализира посредством три специфични цели:
      1.Увеличаване на обхвата и качеството на публичните услуги.
      2.Благоустрояване на селищата.
3.Доизграждане и развитие на базата за спорт и отдих.