Община Раднево

ТЕРИТОРИЯ:
   545,150 кв. км.

НАСЕЛЕНИЕ:
   22 459 жители


ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА:
   radnevo.acstre.com

АДРЕС:
   ул. „Митьо Станев" № 1, гр. Раднево, Община Раднево, Област Стара Загора

ТЕЛЕФОН:
   +359 417/ 8 20 72, 8 23 58
   факс: +359 417/ 8 22 80

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ИСТОРИЕСКИ ДАННИ:
   Територията на община Раднево е разположена в Горнотракийската низина. Оградена е от землищата ма съседните общини: Стара Загора, Нова Загора, Тополовград и Гълъбово. Обща площ - 545,150 кв. км, което представлява 0,496% от територията на страната и 10,6 % от територията на областта. Районът е с мек климат, средната годишна температура е 12,1°С.
   Административен център на общината е гр. Раднево, като в структурата й се включват още 21 населени места. Плодородната земя, водните площи и горите са причина хората да населяват този район от дълбока древност. Първите селища възникнали от преди 4000 години. Първият етнос, населявал района е тракийското племе - пирогери. На територията се намирала и голямата римска пътна станция Арзос. В средновековието, след образуването на българската държава, районът се превръща в буферна зона между България и Византия. През 1964 г. Раднево е обявен за град.
   Географското положение на общината я определя като важен транспортен възел, през който се осъществяват пътните връзки между Северна и Южна България. През нея преминава главен път Е-85 (Русе - Капитан Андреево), свързващ Румъния с Турция и Гърция. Градът има удобни връзки по шосе със Стара Загора (32 км), столицата София (250 км), черноморските пристанища Бургас (180 км) и Варна (310 км). Разполага и с добре изградени съоръжения за мобилни и стационарни телефони и интернет.
   През територията на община Раднево преминават реките Блатница, Овчарица и Сазлийка. Тук се намира и язовир "Овчарица" с площ 627 хектара.


ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ:
   Община Раднево се нарежда на едно от първите места между общините в страната по равнище на социално-икономическото развитие, измерено с показателя брутен вътрешен продукт на човек от населението. Сравненията в областен план показват, че община Раднево е на второ място по нетни приходи в област Стара Загора и представлява основен производител на лигнитни каменни въглища и важен производител на електроенергия.
   Общината заема монополни позиции в производството на лигнитни въглища. Териториално тя обхваща по-голямата част от Източно-маришкия въглищен басейн и е свързана с енергийния комплекс Марица-Изток. Добивът на ниско калоричните въглища става по открит способ на площ от 103 кв. км. На територията на община Раднево се намират 57% от въглищните запаси на България. В град Раднево се намира администрацията на въгледобивното предприятие "Мини Марица-изток", производството на което е структурирано в три рудника. За промишлени цели се използват естествените находища на гипс и мрамор. Добиват се и инертни материали.
   В общината има суровинна база за създаване на нови мощности за обработка на памук, производство на олио и майонеза, производство на фуражи, преработка на плодове и зеленчуци, месопреработка.
   Община Раднево е не само промишлен, но и добре развит културен център. Разполага с добре обучени и квалифицирани кадри. Тук са се родили такива големи имена като поетът Гео Милев, поетесата Магда Петканова, писателката Надежда Драгова, художникът Георги Караджов и народната певица Динка Русева.


ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА:
   Община Раднево е разработила Общински план за развитие 2007-2013 г. Стратегията за развитие представлява ключов елемент на плана и обединява усилията на местната общност за развитието на община Раднево. Тя има решаващо значение за мобилизиране и използване на местния потенциал и ресурси за постигане целите на развитието на общината през периода 2007 - 2013 година. В основата на разработването на Общинския план за развитие на община Раднево е залегнало разбирането за устойчиво и балансирано развитие, съобразено с икономическите, социални и екологични аспекти на района.
   Планът за развитие е съобразен с целите на регионалната политика на Европейския съюз и основните тенденции на преструктуриране на технико - икономическата база на обществото. В същото време, формулираните цели и приоритети са съобразени с основните стратегически и планови документи подготвени в Република България и имащи пряко отношение към бъдещото развитие на общината.
   В съответствие с резултатите от аналитичната дейност и визията за развитие на община Раднево и отчитайки възможностите и перспективите за местно развитие и за развитие на региона, както и структурните проблеми, които трябва да бъдат решени през периода 2007 - 2013 г., стратегията за развитие определя следните ПРИОРИТЕТИ:


   1. Подкрепа развитието на въгледобива и производството на ел. енергия от съществуващите и новоизградени мощности;
   2. Подобряване, запазване и възстановяване на околната среда;
   3. Подкрепа на устойчиво и модерно селско стопанство;
   4. Предоставяне на качествени обществени услуги, съответстващи на европейските стандарти;
   5. Създаване на условия за уникална културна идентичност и развитие на гражданското общество;
   6. Развитие на социалната и инженерната инфраструктура.

 
   Стратегическите приоритети в развитието на общината са формирани на основата на анализа на действащата стратегия. Последните тенденции в развитието на общината показват значително подобрение на икономическите показатели като цяло.