Областен съвет за развитие

Областният съвет за развитие е създаден е на основание чл. 22, ал.1 от Закона за регионалното развитие и чл.61 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

Функции

Обсъжда и приема областната стратегия за развитие.

Обсъжда и съгласува инициативите на общините, свързани с ежегодното планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа.

Обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване изпълнението на областната стратегия за развитие, включително за финансиране на общински проекти.

Съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на областната стратегия за развитие.

Приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество.

Обсъжда и одобрява междинния и окончателния доклад за изпълнението на областната стратегия за развитие по предложение на областния управител.

 

Година Заглавие Документи
Областен съвет за развитие
2017 Материали за заседание,проведено на 05.09.2017 г. Протокол №2
2017 Материали за заседание,проведено на 18.07.2017 г. Протокол №1
2016 Материали за неприсъствено заседание на ОСР,
месец декември 2016 г.
Бланка за приемане на решение
Протокол № 2
Доклад
2016 Материали за заседание,проведено на 26.02.2016 г. Проект на областна стратегия
за развитие на социалните услуги в област Стара Загора 2016 -2020 г.

Териториален разраз на планираните социални услуги
в област Стара Загора

Протокол
2015 Материали от заседание,проведено на 12.05.2015 г. Обобщена справка на проекти
Годишен мониторингов доклад за 2014 г.
Протокол