Областен съвет за развитие

Областният съвет за развитие е създаден е на основание чл. 22, ал.1 от Закона за регионалното развитие и чл.61 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

Функции

Обсъжда и приема областната стратегия за развитие.

Обсъжда и съгласува инициативите на общините, свързани с ежегодното планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа.

Обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване изпълнението на областната стратегия за развитие, включително за финансиране на общински проекти.

Съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на областната стратегия за развитие.

Приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество.

Обсъжда и одобрява междинния и окончателния доклад за изпълнението на областната стратегия за развитие по предложение на областния управител.

Година Заглавие Документи
Областен съвет за развитие
2018 Материали за неприсъствено заседание на ОСР,
месец декември 2018 г.

Бланка за приемане на решение
Доклад

Протокол №2

2018 Материали от заседание,проведено на 23.10.2018 г. Протокол №1
2017 Материали от заседание,проведено на 05.09.2017 г. Протокол №2
2017 Материали от заседание,проведено на 18.07.2017 г. Протокол №1
2016 Материали за неприсъствено заседание на ОСР,
месец декември 2016 г.
Бланка за приемане на решение
Протокол № 2
Доклад
2016 Материали от заседание,проведено на 26.02.2016 г. Проект на областна стратегия
за развитие на социалните услуги в област Стара Загора 2016 -2020 г.

Териториален разраз на планираните социални услуги
в област Стара Загора

Протокол
2015 Материали от заседание,проведено на 12.05.2015 г. Обобщена справка на проекти
Годишен мониторингов доклад за 2014 г.
Протокол