Областният експертен съвет по устройство на територията проведе заседание

Областният експертен

На днешното си заседание Областният експертен съвет по устройство на територията в Стара Загора взе Решение да предложи за одобрение от областния управител Kомплексен проект за инвестиционна инициатива. Обхватът на проекта включва:

1. Парцеларен и трасировъчен план;

2. Работен проект за обект: „Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета с цел развитие на високоскоростен широколентов достъп в България, посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура, подобект „Обособена позиция № 2: Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета в регион Южна България”, Област Стара Загора за трасета „Стара Загора – Павел баня” и „Стара Загора – Братя Даскалови”,

с възложител Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 6, БУЛСТАТ 131516795, представлявана от Красимир Симонски – Изпълнителен директор.

Проектът е разработен на територията на община Стара Загора, община Казанлък, община Мъглиж, община Павел баня и община Братя Даскалови, област Стара Загора.

Създадена: 20.11.2014 г.
Последна редакция: 20.11.2014 г.