Областният управител свиква общо събрание на Асоциацията по ВиК

Областният управител

Извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК ще се проведе в конферентната зала в сградата на Областна администрация на 12 Декември. Заседанието се свиква от областния управител Димитринка Петрунова, в качеството й на председател на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД - Стара Загора, на основание на чл. 10, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация и във връзка в писмо с Изх. № 91-00-77/06.11.2014 г. на заместник-министъра на Регионалното развитие. В дневния ред на предстоящото общо събрание ще бъде приет бюджетът на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД  - Стара Загора за 2014 г. Предстои и разглеждане на проект на бюджет за 2015 г. и вземане на решение за приемане на препоръчителни вноски на държавата и общините в бюджета на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД  - Стара Загора за 2015 г., съгл. чл. 20, ал. 3 и 4 от Правилника за организация на дейността на А по ВиК.

 

Писмо до кметовете на общините в област Стара Загора

Създадена: 13.11.2014 г.
Последна редакция: 13.11.2014 г.