Общата рамка за оценка CAF в Областна администрация Стара Загора

Общата рамка за оцен

През месец октомври завърши  втори етап от въвеждането на Европейски модел  „Обща рамка за оценка“ – CAF по проект на Института по публична администрация (ИПА) в Областна администрация Стара Загора.

Общата рамка за оценка CAF в публичния сектор е фокус на организациите от държавната администрация в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г.

Работната група, определена със заповед на областния управител, достигна до  консенсусни оценки по 9-те критерия модела.

Идентифицирани бяха силните страни в дейността на администрацията, областите за подобрение и съответстващите мерки.

Резултатите от самооценката са включени в Доклад за проведена  самооценка на Областна администрация Стара Загора.

Групата за самооценка приоритизира идентифицираните мерки за подобрение с цел постигане висока ефективност и ефикасност и  състави Плана за подобрение на административната дейност на Областна администрация Стара Загора.

Утвърдените от областния управител мерки са реалистични и насочени към повишаване на ефективността на администрацията и повишаване на организационната култура  и работна среда.

Областна администрация Стара Загора пристъпва към изпълнение на мерките, като в плана са включени 11 мерки, като целта е да бъдат реализирани в рамките на 9 месеца.
Областна администрация Стара Загора   е една от 48-те пилотни администрации, които са избрани за партньори по проекта на ИПА „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“.

С реализирането на проекта, се цели повишаване качеството на управление и организацията си на работа на всички нива, а с това да отговори на повишаващите се изисквания на гражданите към администрациите и административното обслужване.“

 

Създадена: 31.10.2018 г.
Последна редакция: 31.10.2018 г.