Обявление за изработени и приети помощни планове и план на новообразувани имоти на земеделски земи, предоставени на граждани въз основа на актове по §4 от ЗСПЗЗ за част от землището на с. Малка Верея, община Стара Загора

Обявление за изработени и приети помощни планове и план на новообразувани имоти на земеделски земи, предоставени на граждани въз основа на актове по §4 от ЗСПЗЗ за част от землището на с. Малка Верея, община Стара Загора

     С обявление в "Държавен вестник" бр. 8 от 25.01.2019 г., се съобщава, че са изработени и приети помощни планове и план на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местности: „Найденови пръти”, „Юнаците” („Тумбите“; „Черният мост“; „Алванджи Кайнак“; „Марашите“; „Калето“; „Бобоолу“), находящи се в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора“.

     На основание чл. 28б, ал 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до Кмета на общината.

Създадена: 2019-01-25 11:58:57
Променена: 2020-07-12 16:29:48