Оспорено решение №446 от 26.07.2018 г. на Общински съвет Гурково

Оспорено  решение №446 от 26.07.2018 г.  на Общински съвет Гурково

З А П О В Е Д

 

№ АК-01-ЗД-226 

 

Стара Загора       03.09.2018 г.

 

На основание чл. 32, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията,  чл. 45, ал. 4, ал. 8 и ал. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)

 

О С П О Р В А М:

 

 

  Решениe №446 приетo на 26.07.2018 г. от Общински съвет Гурково в частта относно изменения в чл. 103, ал. 4 от Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като незаконосъобразно.

 

М О Т И В И :

 

  В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-98/03.08.2018 г. са постъпили Решения по Протокол №37 от проведеното на 26.07.2018 г. заседание на Общински съвет Гурково.

Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, Решение №446 прието на 26.07.2018 г. от Общински съвет Гурково е върнато в законоустановения седем дневен срок със Заповед №АК-01-ЗД-211/10.08.2018 г. на Областния управител на област Стара Загора за ново обсъждане от общински съвет, като незаконосъобразно.

Със същото,  на основание чл.21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) Общински съвет Гурково приема промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

            В гласуването са участвали 11 общински съветника, решението е прието с изискуемото мнозинство, като „ЗА” са гласували 7 от тях, „ПРОТИВ” – 1 и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.

            С приетите изменения в разпоредбата на чл. 103, ал. 4 от Правилника се определя изискуемото мнозинство, с което повторно се приемат върнатите от областния управител или от кмета на общината за ново обсъждане актове на общинския съвет: ал. 4 „Повторното приемане на акта на общински съвет става с мнозинство повече от половината от всички общински съветници.“

Предвиждането в ЗМСМА да бъде приет правилник за организацията и дейността на общинския съвет е с цел повторна регламентация на вече уредената в закона материя. По този начин по-детайлно се урежда същата материя, като се постига пълнота в правната регламентация.

Като нормативен акт от по-ниска степен, правилникът не трябва да противоречи на закона, а да го допълва и отстранява недостатъците му. Защитата на тази йерархична зависимост е установена в чл. 15 от Закона за нормативните актове.

В приетите промени по чл. 103, ал. 4 от Правилника, Общински съвет Гурково уточнява разпоредбата на чл. 45, ал. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в която се поставят едни повишени изисквания при повторно гласуване на върнати за ново обсъждане актове на общинските съвети. Текстът на чл. 45, ал. 10 от ЗМСМА гласи: „Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозинството, определено в закон, но с не по-малко от повече от половината от общия брой на общинските съветници.“

Действително с горецитирания текст законодателят поставя едно допълнително изискване при гласуване на върнатите за ново обсъждане решения, тоест и за тези, за които при първото приемане е било необходимо само обикновено мнозинство, като обаче не изключва възможността, същите да са постановени по законови разпоредби, за които се изисква най-високо ниво за защита на обществените интереси, като например с квалифицирано мнозинство.

Приемайки текста на чл. 103, ал. 4 само с изискване за абсолютно мнозинство „повече от половината от всички общински съветници“ при гласуване на върнатите за ново обсъждане актове, Общински съвет Гурково нарушава изискването на чл. 45, ал. 10 от ЗМСМА, а също и на другите нормативни актове, в които е поставено изискване за друг вид мнозинство от по-висока степен.

Заповедта за връщане на Решение №446/26.07.2018 г. за ново обсъждане от Общински съвет Гурково е получена на 13.08.2018 г., видно от документ - Известие за доставяне ИД PS 6000 019EHJ B.

В установения по чл. 45, ал. 7 – 14-дневен срок от получаване на заповедта за връщане на решението, Общински съвет Гурково не насрочва заседание на съвета и не преразглежда Решение №446/26.07.2018 г.

С оглед гореизложеното и предвид обстоятелството, че общинският съвет Гурково е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно Закона за местното самоуправление и местната администрация, а също и на другите нормативни актове, в които е поставено изискване за друг вид мнозинство от по-висока степен, считам че Решениe №446 приетo на 26.07.2018 г. на Общински съвет Гурково е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Гурково, Кмета на община Гурково и на Окръжна прокуратура – за сведение, а на Председателя на Административен съд – гр. Стара Загора, по компетентност, ведно с материалите по преписката.

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2018-09-12 11:33:28
Променена: 2020-07-12 17:10:36