Оспорено решение № 64 от 29.04.2020 г. на Общински съвет Опан

Оспорено решение № 64 от 29.04.2020 г. на Общински съвет Опан

З А П О В Е Д

№ AК-01-ЗД-9

 

Стара Загора 05.06.2020 г.

 

На основание чл. 32, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията,  чл. 45, ал. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с чл. 25 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 78а от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ

 

ОСПОРВАМ

Решение №64/29.04.2020 г. на Общински съвет Опан, в частта му по т. 3, като незаконосъобразно.

 

М О Т И В И :

 

  В съответствие с чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-53/08.05.2020 г. са постъпили Решения по Протокол №7 от проведеното на 29.04.2020 г. заседание на Общински съвет Опан.

          Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, със своя Заповед №АК-01-ЗД-7/15.05.2020 г. върнах като незаконосъобразно Решение №64 прието на 29.04.2020г. в частта му по т. 3 за ново обсъждане от Общински съвет Опан като незаконосъобразно.

Съгласно чл. 45, ал. 6 от ЗМСМА върнатото за ново обсъждане решение, заедно с мотивите, отразени в посочената заповед, са изпратени на председателя на Общински съвет Опан. Видно от известие за доставяне ИД PS 6000 01GOAC E същото е получено на 18.05.2020 г. от Общински съвет Опан.

В предвидения в чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА 14-дневен срок от получаването на върнатия за ново обсъждане акт (01.06.2020 г.), същият не е бил разгледан от Общински съвет Опан.  Във връзка с това обастоятелство и на основание чл. 45, ал. 8 ЗМСМА възниква правната възможност за оспорване пред съответния административен съд на върнатото за ново обсъждане решение, поради следните съображения:

С Решение №64/29.04.2020 г. Общински съвет Опан на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема следното:

По т. 1: Одобрява изготвен проект за делба на имот №000321 с идентификатор 87713.49.321 по КВС на с. Ястребово, като се обособяват два дяла – Дял 1 с площ 13402 кв.м. и Дял 2 с площ 64966 кв.м;

По т. 2: Одобрява протоколи за трасиране, означаване и координиране на двата новосъздадени имота с проектни номера 87713.49.322 и 87713.49.323, образувани от имот №000321, с идентификатор 87713.49.321 по КВС на с. Ястребово с НТП „Пасище, мера”.;

По т. 3: Дава съгласие след образуването на дял 1 с идентификатор 87713.49.323 с площ 13402 кв.м да се промени НТП на същия от Пасище в Нива;

По т. 4: Упълномощава Кмета на Община Опан да предприеме всички правни и фактически действия по отразяване в КВС извършената промяна и всички последващи действия.

При приемане на решението, на заседанието са присъствали 11 общински съветници, като „За” са гласували 11 от тях, „Против” – 0, „Въздържал се” – 0. 

В правомощията на общински съвет по чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА е да приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като обаче тези действия следва да бъдат съобразени с нормите, заложени в специалните спрямо ЗМСМА закони, каквито се явяват ЗСПЗЗ и ЗОС.

Видно от т. 3 на Решение №64/29.04.2020 г., Общински съвет Опан дава съгласие да се извърши промяна на начина на трайно ползване на имот, който е отреден за пасище.  По нормата на чл. 25, ал. 1, изречение 2 „Собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и пасищата по реда на Закона за общинската собственост в определените в ал. 3 случаи.“

Действащата към момента нормативна уредба дава специален статут на земеделските земи с предназначение “пасище“. Посредством разпоредбата на чл. 25, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се допуска промяна на предназначението на земеделски земи с такъв статут по реда на Закона за общинската собственост единствено ако е налице някоя от петте изчерпателно изброени материалноправни предпоставки, визирани в същата алинея. В обсъжданото Решение №64/29.04.2020г. липсва правна и фактическа аргументация за промяната на НТП на имот с проектен идентификатор 87713.49.323 с площ 13402 кв.м. от пасище в нива.

При прилагане на горепосочената законова процедура за промяна на НТП на земя - „пасище“, чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ предвижда съответният Общински съвет да приеме решение за изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на земята по ал. 3 с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници при спазване на специалните закони и на нормативите за поддържане на резерв от постоянно затревени площи, както и при условие, че не е налице недостиг от земи за нуждите на животновъдството. С решението си общинският съвет определя и срока на валидност на даденото предварителното съгласие за промяна на НТП на имота, като ал. 9 указва, че „Условията и редът за промяна на начина на трайно ползване на мерите и пасищата за други земеделски нужди се определят в правилника за прилагане на закона“.

В решението не са посочени конкретни правни и фактическите основания за издаването му, като единствения документ приложен към преписката е заявление за закупуване на част от имота, което не е законово основание за промяна на начина на трайно ползване на същия. Докладната записка на Кмета на общината също не съдържа такава фактическа обосновка.

В приетото от Общински съвет Опан решение не е представена информация и относно спазването на изискванията на разпоредбата на чл. 78а, ал. 1 от Правилника по прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Общински съвет Опан не се е съобразил с императивно определеният от закона ред и начин за промяна на НТП на пасищата и мерите.

В тази връзка, решението на общински съвет Опан е прието в кръга на материалната компетентност на органа, но в нарушение на материалния закон, а именно: чл. 25 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 78а от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ.

С оглед гореизложеното считам, че Решение №64 прието на 29.04.2020г. от Общински съвет Опан в частта му по т.3 е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Опан и Кмета на Община Опан и на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение, а на Председателя на Административен съд – Стара Загора, по компетентност, ведно с материалите по преписката.

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2020-06-10 10:41:29
Променена: 2020-11-26 13:59:07