Оспорено решение на Общински съвет Казанлък 746 от 26.04.2018 г.

Оспорено решение на Общински съвет Казанлък 746 от 26.04.2018 г.

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

Областен управител на област Стара Загора

 

 

З А П О В Е Д

 

№  АК-01-ЗД-130

 

Стара Загора    23.05.2018 г.

 

На основание чл. 32, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията,  чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл. 25, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл.145, ал.1 във връзка с  чл. 59, ал. 2, т. 4 и т. 5 от АПК

 

О С П О Р В А М:

 

  Решениe №746 приетo на 26.04.2018 г. от Общински съвет Казанлък, като незаконосъобразно.

 

М О Т И В И :

 

  В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-66/09.05.2018 г. са постъпили Решения по Протокол №37 от проведеното на 26.04.2018 г. заседание на Общински съвет Казанлък.

Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, на основание чл. 45, ал. 4, оспорвам Решение №746 приетo на 26.04.2018 г. от Общински съвет Казанлък, като незаконосъобразно, поради  следните съображения:

С Решение №746/26.04.2018 г.,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, във връзка с  чл. 25, ал. 3, т. 3 и т. 4, ал. 5 и ал. 9 от ЗСПЗЗ и чл. 78а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, общински съвет:

По т. 1 дава разрешение  за разделяне на Поземлен имот № 022045, с начин на трайно ползване „Полски път“, вид собственост - публична общинска собственост по КВС на с. Бузовград, Община Казанлък и Поземлен имот с идентификатор 35167.119.311, с начин на трайно ползване „пасище“, вид собственост - публична общинска собственост по КККР на гр. Казанлък.

По т. 2 изразява предварително съгласие за промяна в начина на трайно ползване на част от Поземлен имот №022045, с начин на трайно ползване „Полски път“, вид собственост - публична общинска собственост по КВС на с. Бузовград, Община Казанлък и част от Поземлен имот с идентификатор 35167.119.311, с начин на трайно ползване „пасище“, вид собственост - публична общинска собственост по КККР на гр. Казанлък, от пасище и полски път в „Изоставени ниви“.

По т. 3 обявява част от Поземлен имот № 022045 по КВС на с. Бузовград, Община Казанлък и част от Поземлен имот 35167.119.311 по КККР на гр. Казанлък, за частна общинска собственост.

Определя срока на предварителното съгласие на три години.

Посочва разделянето да се извърши на база на инкорпорираното към доклада геодезическо заснемане и скица предложение за разделяне, каквато не е приложена към решението.    

Незасегнатите от инвестиционното намерение остатъчни части от поземлен имот №022045 по КВС на с. Бузовград, Община Казанлък и от поземлен имот с идентификатор 35167.119.311 по КККР на гр. Казанлък запазват първичния си начин на трайно ползване, съответно „Полски път“ и „Пасище“ и остават публична общинска собственост.

За имотите има представени скици, но не са приложени актове за публична общинска собственост.

При приемане на решението са присъствали 29 от общо 37 общински съветници, като „ЗА” са гласували 29, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

В правомощията на Общински съвет Казанлък е да приема решения по управление и разпореждане с имоти общинска собственост по силата на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, каквато е и разпоредбата на чл. 8, ал. 1 от ЗОС.

Съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 2, т. 5 от АПК едно от изискванията за форма на индивидуалния административен акт е разпоредителна част, с която се определят правата или задълженията, начинът и срокът за изпълнението. Основният елемент на всеки индивидуален административен акт е неговата разпоредителна част. Тя е волеизявлението на органа, проявата на неговата власт едностранно да предизвиква правни последици. Ако липсва разпоредителна част – липсва волеизявление. Следователно няма акт.

В Решениe №746/26.04.2018 г. липсва основен елемент от разпоредителната част и това са обектите, за които се отнася същото. Приетото решение е за:

  1. част от Поземлен имот № 022045, с начин на трайно ползване „Полски път“ - публична общинска собственост по КВС на с. Бузовград;
  2. част от Поземлен имот 35167.119.311 по КККР на гр. Казанлък.

Приетото решение се отнася за имоти, които са части от други имоти, но не се обособени като отделни – нито като номер, нито като площ и граници. Информация за това обособяване не се съдържа в мотивите и приложенията към решението. По този начин не става ясно за какви обекти е прието Решениe №746/26.04.2018 г.

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост: „Имотите и вещите, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2 от ЗОС се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост“. Следователно, общинският съвет може да промени характера на собствеността на общинския имот от публична в частна, само ако имотът е престанал да има предназначението си по чл. 3, ал. 2 от ЗОС.

В Решениe №746/26.04.2018 г. липсват фактически основания (мотиви), от които да става ясно, че е отпаднало предназначението на  Поземлен имот № 022045, с начин на трайно ползване „Полски път“ - публична общинска собственост по КВС на с. Бузовград, Община Казанлък. Това не става ясно и от приложенията към решението. По този начин, независимо от това, че решението е прието с изискуемото мнозинство в частта си, отнасяща се за Поземлен имот № 022045 то не съдържа едно от основните изисквания за форма на административния акт – фактически основания, което е абсолютно основание за оспорването му като незаконосъобразно (чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК).

По отношение на другия имот, а именно: Поземлен имот с идентификатор 35167.119.311, с начин на трайно ползване „пасище“ - публична общинска собственост по КККР на гр. Казанлък, Общински съвет Казанлък не е приел решение, с което изразява предварително съгласие за промяна на предназначението на поземления имот от пасище в „изоставени ниви“ съобразно разпоредбата на чл. 25, ал. 1 и ал. 3 от ЗСПЗЗ. Волеизявлението по т. 2 от Решение №746/26.04.2018 г. се отнася за промяна начина на трайно ползване. Следва да се отбележи, че предприемането на действия за промяна в начина на трайно ползване не е основание да се приеме, че са изпълнени законовите изисквания за промяна предназначението на поземлен имот - пасище. Формално се явява в конкретния случай позоваването на чл. 78а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, като просто се предвижда промяна в начина на трайно ползване, но това не представлява изпълнение на законовите изисквания за законосъобразност на решението на общинския съвет, защото към предложението на кмета не са представени каквито и да било доказателства въз основа, на които може да бъде установено какви именно са земеделски нужди на общината, които ще бъдат задоволени посредством промяната на начина на трайно ползване на конкретните имоти. Не е представено становище на РИОСВ Стара Загора по чл. 78а от ППЗСПЗЗ относно това, че за имота няма въведени забрани или ограничения за промяна на начина на трайно ползване, произтичащи от заповеди за защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и за защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии или от планове за управление на защитени зони или защитени територии.

            Незаконосъобразно е и обявяването по т. 3 от Решение №746/26.04.2018 г. на част от Поземлен имот № 022045 по КВС на с. Бузовград, Община Казанлък и част от Поземлен имот с идентификатор 35167.119.311 по КККР на гр. Казанлък за частна общинска собственост. Такова решение може да се приеме, едва след като е аргументирано отпадналото предназначение на Поземлен имот № 022045, с начин на трайно ползване „Полски път“, като публична общинска собственост, а както бе отбелязано по-горе липсват такива мотиви.

            Още по-малко може да бъде обявен за частна общинска собственост Поземлен имот с идентификатор 35167.119.311, с начин на трайно ползване „пасище“, за който не е спазена процедурата по чл. 25 от ЗСПЗЗ. Дори и тази процедура да беше спазена, нямаше да е влязло в сила решението, с което е сменено предназначението на имота. Не е предвидено и разпореждане за предварително изпълнение по чл. 60, ал. 1 от АПК, нито са налице причини за такова.

Предвид изложеното, считам че така приетото решение на Общински съвет Казанлък е постановено при неспазване на установената форма, липса на мотиви за приемането му и в нарушение на материалните закони,  поради което Решениe №746 приетo на 26.04.2018 г. от Общински съвет Казанлък е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.  

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Казанлък, Кмета на община Казанлък и на Окръжна прокуратура – за сведение, а на Председателя на Административен съд – Стара Загора, по компетентност, ведно с материалите по преписката.

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2018-06-07 12:46:36
Променена: 2020-07-12 17:07:12