Оспорено решение на Общински съвет Мъглиж № 604 от 24.01.2019 г.

Оспорено решение на Общински съвет Мъглиж № 604 от 24.01.2019 г.

З А П О В Е Д

 

№  АК-01-ЗД-2

 

Стара Загора      08.02.2019 г.

 

На основание чл. 32 и чл. 31, ал. 1, т. 5 от  Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение второ  и чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и § 14 от ПЗР към ЗИД на Закона за опазването на земеделските земи (ЗОЗЗ)

 

 

О С П О Р В А М:

 

  Решение №604/24.01.2019 г. на Общински съвет Мъглиж, в частта му по точки от 1.1 до т. 1.74, с изключение на т. 1.38, като незаконосъобразно.

 

М О Т И В И:

 

  В съответствие с чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-6/25.01.2019 г. са постъпили Решения по Протокол №47 от проведеното на 24.01.2019 г. заседание на Общински съвет Мъглиж.

 Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение №604/24.01.2019 г. на Общински съвет Мъглиж е незаконосъобразно в частта по точки от 1.1 до т. 1.74, с изключение на т. 1.38 , поради следните съображения:

С Решение №604/24.01.2019 г.  на основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 60, ал. 1 от НРПУРИВОС и чл. 60, ал. 3 от АПК, Общински съвет Мъглиж по т. 1 дава съгласие за продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост с идентификатори: 83020.1.381; 83020.1.387; 83020.1.373; 83020.1.328;  83020.1.383; 83020.1.385; 83020.1.384;  83020.1.37183020.1.367; 83020.1.370; 83020.1.368; 83020.1.366; 83020.1.365; 83020.1.349; 83020.1.349; 83020.1.359; 83020.1.350; 83020.1.351; 83020.1.372; 83020.1.336; 83020.1.375; 83020.1.376; 83020.1.377; 83020.1.374; 83020.1.380; 83020.1.379; 83020.1.348; 83020.1.411; 83020.1.414; 83020.1.392; 83020.1.382; 83020.1.388; 83020.1.389; 83020.1.393; 83020.1.391; 83020.1.390; 83020.1.405; 83020.1.394; 83020.1.327; 83020.1.395; 83020.1.396; 83020.1.397; 83020.1.378; 83020.1.416; 83020.1.415; 83020.1.612; 83020.1.647; 83020.1.399; 83020.1.403; 83020.1.400; 83020.1.406; 83020.1.407; 83020.1.404; 83020.1.401; 83020.1.398; 83020.1.408; 83020.1.409; 83020.1.410; 83020.1.402; 83020.1.386; 83020.1.304; 83020.1.305; 83020.1.284; 83020.1.291; 83020.1.292; 83020.1.293; 83020.1.294; 83020.1.295; 83020.1.296; 83020.1.300; 83020.1.310; 83020.1.315; 83020.1.332; 83020.1.333; 83020.2.77 по КККР на с. Шаново, община Мъглиж.

За имотите са представени Актове за частна общинска собственост, скици, пазарни оценки и данъчни оценки.

В поименно гласуване са участвали 16 от общо 17 общински съветника. Решението е прието единодушно, като „ЗА” са гласували 16 от тях, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0.

Решението е публикувано на сайта на Община Мъглиж.

С писмо вх. №АК-01-6-[1]/07.02.2019 г. от Областна дирекция „Земеделие“ - Стара Загора уведомяват, че във връзка с приетото от Общински съвет Мъглиж Решение №604/24.01.2019 г. е извършена проверка в регистрите на остатъчния фонд по начин на възстановяване. Констатирано е, че всички имоти, с изключение на ПИ с идентификатор 83020.1.327 по КККР на с. Шаново, за които общински съвет е дал съгласие за продажба с цитираното по-горе решение, представляват земи – общинска собственост на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Имотите са определени като земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение от 15.10.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед №123 от 17.10.2008 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора и Протоколно решение от 07.10.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед №114 от 13.10.2009 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора.

            Разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА регламентира правомощието на общински съвет да приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства.

            От представените документи във връзка с решението, не става ясно и не е посочено, че това са имоти по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Всички имоти са актувани като частна общинска собственост. Този довод не променя техния характер по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, нито обосновава разпореждането с тях.

            Актовете са официални документи, удостоверяващи възникването на правото на собственост на общината върху земеделските имоти. Съгласно нормата на чл. 7, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), имотите частна общинска собственост могат да бъдат обект на разпореждане, като за тях се прилагат общите разпоредби за собствеността, освен ако в закон е предвидено друго.

            Видно от представените от Областна дирекция „Земеделие“ документи, в случая е налице изключението на посоченото законово правило в предвиждането по § 14, ал. 1 и ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ, обн. ДВ, бр. 100/18.12.2015 г., в сила от 22.12.2015 г. Специалното правило на § 14, ал. 2 сочи, че в срок от 5 години от влизане в сила на ЗИД на ЗОЗЗ, т.е. до 22.12.2020 г., земите по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ не могат да бъдат обект на разпоредителни сделки, извън посочените в ал. 1. В 5-годишната забрана земите могат само да се предоставят от общински съвет при условията на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, както и за изпълнение на обекти от техническата инфраструктура и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване. Случаите на предоставяне на земите по § 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ са свързани с:             

            – установяване на граници на земеделските имоти, за които има решение на ОСЗ за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

            – изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

            – обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.

            Разпоредбата на § 27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ цели защита на интересите на собствениците на земи, които земи не подлежат на възстановяване и следва да бъдат обезщетени, или за които производствата по възстановяване не са приключили.

 

 

            Изхождайки от мотивите на вносителя и документите по преписката, исканото решение за разпореждане с имотите не касае никоя от посочените хипотези по § 14, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ. В този смисъл, поради наличие на изключението от общото правило на чл. 7, ал. 3 от ЗОС, взетото решение за разпореждане с имотите е в несъответствие с приложимия специален материален закон, а именно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и като такова следва да бъде отменено.

В тази връзка, решението на общински съвет Мъглиж е прието в кръга на материалната компетентност на органа, но в нарушение на материалния закон, а именно: чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и § 14 от ПЗР към ЗИД на Закона за опазването на земеделските земи.

С оглед гореизложеното и предвид обстоятелството, че Общински съвет Мъглиж е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, считам, че Решение №604/24.01.2019 г. на Общински съвет Мъглиж, в частта по точки от 1.1 до т. 1.74, с изключение на т. 1.38 е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Мъглиж, Кмета на Община Мъглиж и на Окръжна прокуратура – за сведение, а на Председателя на Административен съд – Стара Загора, по компетентност, ведно с материалите по преписката.

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2019-02-13 08:30:16
Променена: 2020-08-11 15:25:08