Оспорено решение на Общински съвет Николаево № 302 от 27.06.2018 г

Оспорено решение на Общински съвет Николаево № 302 от 27.06.2018 г

З А П О В Е Д

 

№  АК-01-ЗД-203

 

Стара Загора  31.07.2018  г.

 

На основание чл. 32, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от  Закона за администрацията, чл. 45, ал. 8 във връзка с чл. 45, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 26, ал. 4 във връзка с ал. 2 и ал. 3 и чл. 28 от ЗНА

 

О С П О Р В А М:

 

Решение №302/27.06.2018 г. на Общински съвет Николаево като незаконосъобразно.

 

М О Т И В И :

 

  В съответствие с чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-85/05.07.2018 г. са постъпили Решения по Протокол №37 от проведеното на 27.06.2018 г. заседание на Общински съвет Николаево.

Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, на основание чл. 45, ал. 4, изр. второ, предложение първо от ЗМСМА, със своя Заповед №АК-01-ЗД-186/10.07.2018 г. върнах като незаконосъобразно Решение №302/27.06.2018 г. за ново обсъждане от Общински съвет Николаево.

Съгласно чл. 45, ал. 6 от ЗМСМА върнатите за ново обсъждане актове, заедно с мотивите, отразени в посочената заповед, са изпратени на председателя на Общински съвет Николаево с писмо с изх. №АК-01-85/10.07.2018 г. Същото е получено от Общински съвет Николаево на 11.07.2018 г., видно от съобщение за доставяне  №ИД РS 6000 018Z397.

Съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА: „Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.“.

В законоустановения срок, който е изтекъл на 25.07.2018 г., върнатото за ново обсъждане Решение №302/27.06.2018 г. не е разгледано от Общински съвет Николаево и същият не се е произнесъл, като в тази връзка за областния управител възниква правната възможност за оспорване по реда на чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА, поради следните съображения:

С Решение №302/27.06.2018 г. Общински съвет Николаево, на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24, ал. 2 и чл. 34, ал. 2, т. 2 от ЗМСМА, приема промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

стар текст: чл. 12а, ал. 3 – „Заместник председателя на общинския съвет, няма да получава възнаграждение за работата си в Общинския съвет, като заместник председател.”

Нов текст: Чл. 12а, ал. 3 - „Заместник - председателя на общинския съвет ще получава възнаграждение за участието си в ръководството на съвета и заседанията на същия и неговите комисии в размер на 60% от средната брутна заплата в общинската администрация за съответния месец.“

Приема се нов текст – чл. 12б

Чл.12б, ал. 1 „При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя, при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от заместник-председател.

Ал. 2 Участва в разработването на проектите за дневен ред на заседанията на общински съвет.

Ал. 3 Заедно с председателя на Общинския съвет и служителя в звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА подписва протоколите от заседанията.“

Отменя изцяло чл. 14 от Правилника, който гласи:

При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя, при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от заместник-председател.“

В гласуването на цитираното решение са участвали 13 общински съветници, от които „За” – 8, „Против”- няма и „Въздържал се” - 5. Решението е прието с необходимото мнозинство съгласно чл. 24, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА.

Решение №302/27.06.2018 г. на Общински съвет Николаево е незаконосъобразно поради съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

            Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е подзаконов нормативен акт по смисъла на чл. 75, ал. 1 от АПК и чл. 7, ал. 1 от Закона за нормативните актове /ЗНА/.

            Във връзка с горното, измененията на Правилника са приети при съществено нарушение на регламентираните в ЗНА разпоредби относно подготовката и приемането на нормативни административни актове, респективно техните изменения, при неспазване изискванията на чл. 26, ал. 4 във връзка с ал. 2 и ал. 3 и чл. 28 от ЗНА.

          Съгласно чл. 26, ал. 4 предложение първо от ЗНА, законовоопределеният срок за изразяване на становища по проектите, публикувани за обществени консултации, е не по-кратък от 30 дни.

            В мотивите на Решение №302/27.06.2018 г., в нарушение на чл. 26, ал. 4 предложение второ от ЗНА, не се посочва изрично конкретна причина за предоставяне на заинтересованите лица на 14-дневен срок за изразяване на предложения и становища по проекта за изменение на Правилника, който срок законодателят допуска само при изключителни случаи. Посоченото нарушение необосновано ограничава възможността на гражданите да се запознаят със съображенията за приемане на изменения в нормативния акт, с което съществено се засягат техните права и законни интереси.

Формално посоченото решение на Общински съвет Николаево съдържа мотиви, но същите не съответстват на изискванията, предвидени в разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от ЗНА - липсват целите, които се поставят, не са посочени финансовите и другите средства, необходими за прилагане на новата уредба, очакваните резултати от прилагането, анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Видно от чл. 28, ал. 4 от ЗНА: "Проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията по ал. 2 и предварителна оценка на въздействието съгласно глава втора, а за проект на закон или кодекс - и справка по ал. 3, не се обсъжда от компетентния орган."

Следователно, констатираната липса на мотиви със съответно на законовите изисквания съдържание, задължава Общинския съвет да не обсъжда проекта за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

С оглед гореизложеното, в предоставения 7- дневен срок от изтичане на срока по чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА, на основание чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА, с настоящото оспорвам Решение №302/27.06.2018 г. на Общински съвет Николаево като считам, че същото е незаконосъобразно поради съществени нарушения на административнопроизводствените правила и следва да бъде отменено.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Николаево, Кмета на Община Николаево и на Окръжна прокуратура -за сведение, а на Председателя на Административен съд – Стара Загора, по компетентност, ведно с материалите по преписката.

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2018-08-13 06:16:30
Променена: 2020-07-12 16:36:49