Оспорено решение на Общински съвет Стара Загора

Оспорено решение на

 

Областния управител Живка Аладжова оспори решение на Общински съвет Стара Загора. В изпълнение на своите правомощия Общински съвет Стара Загора не одобрява Подробен устройствен план – изменение на План за регулация за парк „ Бранителите на Стара Загора” по плана на гр. Стара Загора. При приемане на решението на заседанието на съвета са участвали 30 от 51 общински съветници., като по този начин административният акт е приет съобразно правомощията на общинския съвет Стара Загора, предвидени в Закона за местното самоуправление и местната администрация по отношение на необходимия брой общински съветници за провеждане на заседанието и приемане на решението. Следователно Решението на Общински съвет Стара Загора е прието при наличие на необходимото мнозинство - повече от половината от присъстващите общински съветници. Т.е. при тази ситуация е налице действително формирано волеизявление от общинския съвет.

Създадена: 17.06.2014 г.
Последна редакция: 17.06.2014 г.