Оспорено решение на Общински съвет Стара Загора от Областния управител на област Стара Загора (1338)

Оспорено решение на

Със Заповед № АК-01-ЗД-185/12.06.2014 г. Областния управител оспорва Решение № 1338/29.05.2014г. на Общински съвет Стара Загора.
 

Мотиви:


 

   С решение № 1338/29.05.2014 г. Общински съвет Стара Загора на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и във връзка с чл.129, ал.1, чл.62, ал.9 и чл.16, ал.1 от ЗУТ, не одобрява Подробен устройствен план – изменение на План за регулация за кв. 455 Г (парк „ Бранителите на Стара Загора”) по плана на гр. Стара Загора и План за застрояване на новообразуваните имоти в новообразуваните кв. 4455 и кв. 4456.
   С проекта за изменение на плана за регулация отпада съществуващ квартал 455 г и се образува нов квартал 4455 със съществуващи урегулирани поземлени имоти I ресторант, II Озеленяване, Ш 5090 и IV 50б5 /стар № I 5065/ и нови урегулирани поземлени имоти: УПИ V-1, парк "Бранителите на Стара Загора", УПИ VI-6 и УПИ VII-11.
   Образува се нов кв.4456 с нови урегулирани поземлени имоти УПИ VШ-6737, УПИ IХ-6738, УПИ Х-6739, УПИ ХI-6740, УПИ ХП-6741, УПИ ХШ-6742, УПИ ХIУ-6743, УПИ ХV-6744, УПИ ХV1-6745, УПИ ХVП-6736, УПИ ХVШ-6746, като се образуват нови улици, подробно описани в проекта за решение.
   С плана за застрояване - за УПИ VI-6 и УПИ VII-11 от кв. 4455 се установява устройствена зона - Ок - за спорт и рекреация, със следните параметри: максимална плътност -10%, максимален коефициент на интетзивност на застрояване /Кинт/ - 0.2, минимална озеленена площ - 40%, свободно ниско застрояване, с височина до 7м.; за УПИ VШ-6737, УПИ IХ-6738, УПИ Х-6739, УПИ ХI-6740, УПИ ХII-6741, УПИ XIII -б742, УПИ ХIУ-6743, УПИ ХV-6744, УПИ ХVI-6745 от кв. 4456 се установява жилищна устройствена зона - Жм, със следните параметри: максимална плътност – 60 %, максимален коефициент на интетзивност на застрояване /Кинт/ -1.2, минимална озеленена площ - 40%, свободно ниско застрояване, с височина до 10м.; за УПИ XVII -6736 и УПИ ХVШ-6746 от кв.4456 се установява жилищна устройствена зона/ - Жм, със следните параметри: максимална плътност - 60%, максимален коефициент на интетзивност на застрояване /Кинт/ -1.2, минимална озеленена площ - 40%, свързано ниско застрояване, с височина до 10м.
   На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник" решението подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора до Административния съд – Стара Загора.
   В гласуването са участвали 30 общински съветника, от които 19 са гласували „за”, „въздържал се”- единадесет.
   Решението за одобряване на Подробен устройствен план – изменение на План за регулация за кв. 455 Г (парк „ Бранителите на Стара Загора”) по плана на гр. Стара Загора, както и План за застрояване на новообразуваните имоти в новообразуваните кв. 4455 и кв. 4456 на територията на гр. Стара Загора е разгледано от Общинския съвет съгласно чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА.
   Съгласно цитираната разпоредба общинският съвет приема решение за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията.
   Според чл. 57, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора проверка на кворума се извършва и след всяка почивка или прекъсване на заседанието, както и при поискване от общински съветник преди гласуването.
   От електронната система е видно, че последната проверка на кворума преди приемане на Решение №1338 е направена в 11:48 часа, като в залата са присъствали 32 общински съветника. Съгласно броя на участвалите в гласуването на цитираното решение в залата са присъствали 30 общински съветника.
   Решението на Общински съвет е индивидуален административен акт по смисъла на дефиницията на чл.21, ал.1 от АПК, постановен от колективен орган. Формата на същия отговаря на реализираното с нея правомощие от Общински Съвет Стара Загора по смисъла на чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА. Според чл.78, ал.2 от ППДОС към протокола се прилагат мотивите и текстът на проектите за актове на общинския съвет и предложенията по тях и се отбелязват резултатите от гласуването.
   На следващо място следва да се има предвид, че решението е мотивирано както от правна, така и от фактическа страна по предложение на Кмета на Община Стара Загора, като към него са приложени както извадка от Протокол №20/21.05.2014 г. на Експертния съвет по устройство на територията, така и План за застрояване и регулация за кв. 455 Г.
   Следва да се има предвид също така, че административната подготовка на решението отговаря на правилата на чл.77, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет. Вносител на проекта за решение е Кметът на Общината чрез изготвеното от него Предложение, заедно с приложените писмени документи. Следователно решението е мотивирано както от правна, така и от фактическа страна по предложение на Кмета на Община Стара Загора, като към него са приложени, както извадка от Протокол №20/21.05.2014 г. на Експертния съвет по устройство на територията, така и План за застрояване и регулация за кв. 455 Г.
   Считам, че при взимане на решението не са спазени процесуални правила, а именно заседанието на Общински Съвет Стара Загора е проведено редовно при наличие на изискуемия се кворум по смисъла на чл.27, ал.2 от ЗМСМА. Общият брой на общинските съветници в Общински Съвет Стара Загора е 51.
   При приемане на решението на заседанието на съвета са участвали 30 от тях., като по този начин административният акт е приет съобразно правомощията на общинския съвет, предвидени в чл. 21 ал. 3 ЗМСМА, както и при спазване процедурата по чл. 27 ал. 2 ЗМСМА по отношение на необходимия брой общински съветници за провеждане на заседанието и приемане на решението.
   Тъй като в конкретния случай не се прилага разпоредбата на чл.27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, която регламентира в кои от случаите на чл.21, ал.1 от закона решенията се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, считам, че е налице валиден административен акт, взет от общинския съвет като колективен орган и е при участие на определения в ЗМСМА брой общински съветници. От поименното гласуване в приложената към протокола форма се установява действителната воля на Общинския съвет, а именно че Решението е взето съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА. Според електронната форма към Протокола, решението е прието с деветнадесет гласа “за”, „против” – няма „въздържал се” – единадесет, т.е с мнозинство повече от половината на присъстващите общински съветници.
   Следователно Решение №1338/29.05.2014 г. е прието при наличие на необходимото мнозинство - повече от половината от присъстващите общински съветници, съгласно специалната норма на ЗМСМА. Т.е. при тази ситуация е налице действително формирано волеизявление от общинския съвет.
   Поради изложеното, в предоставения срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение второ от ЗМСМА, е оспорено Решение № 1338/29.05.2014 г. на Общински съвет Стара Загора.
Създадена: 12.06.2014 г.
Последна редакция: 12.06.2014 г.