Оспорено решения на Общински съвет Мъглиж от Областния управител на област Стара Загора (561)

Оспорено решения на

Със Заповед № АК-01-ЗД-112/02.04.2014 г. Областния управител оспори Решение № 561/27.02.2014г. на Общински съвет Мъглиж.
 

Мотиви:


 

   С цитираното решение Общински съвет Мъглиж, като орган на местно самоуправление, съгласно предоставените му правомощия с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.12 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от ЗОС и във връзка с Наредба V – 12- 299/16.09.2013 г. за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти - открити спортни стрелбищата, извън урбанизираните територии обявява поземлени имоти с идентификатори 49494.774.48 и 49494.774.53 за общински обекти с първостепенно значение. Общински съвет Мъглиж дава съгласие да се учреди на СНЦ Стрелкови клуб „РОНИН”- Стара Загора, безвъзмездно право на ползване за осъществяване на спортна дейност на аматьорски принцип, за организиране и провеждане на мероприятия от Държавния спортен календар по отделните видове стрелкови спортове, както и за осъществяване на активен отдих от гражданите на гр. Мъглиж върху имоти- частна общинска собственост, а именно: Поземлен имот с идентификатор 49494.774.48 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, с площ 93437 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя. Категория на земята IX, Номер по предходен план 000048, актуван с Акт за частна общинска собственост № 198 / 16.11.2011 г. и Поземлен имот с идентификатор 49494.774.53 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, с площ 37285 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя. Категория на земята IX. Номер по предходен план 000053, актуван с Акт за частна общинска собственост № 491 / 17.07.2013 г.
   Съгласно т. 5 от решението правото на ползване се учредява за срок от 10 /десет/ години и с т. 6 се упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички законови действия и сключи Договор.
   В гласуването на Решение № 561/27.02.2014 г. са участвали 13 общински съветника, като решението е прието единодушно. Съгласно § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за общинската собственост- „обекти от първостепенно значение” са: общински пътища, метрополитени, трамвайни трасета, улици от първостепенната улична мрежа, депа или други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове, както и други обекти - публична общинска собственост, определени в програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС за обекти от първостепенно значение. Разпоредбата на чл. 8, ал. 9, т. 6 определя имоти по чл.8, ал.9, т.5 за обекти от първостепенно значение, само в случай на отчуждаване на частни имоти, което в случая не е налице. Следва да се има предвид също така, че горепосочените имоти са всъщност земеделски земи с трайно предназначение: изоставена орна нива и не са общински обекти с първостепенно значение.
   Решение №561/27.02.2014 г. е прието и на основание Наредба №V–12- 299/16.09.2013 г. за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти - открити спортни стрелбищата, извън урбанизираните територии, като текста на разпоредбата на чл. 3 от Наредбата регламентира как спортните обекти, в случая открити спортни стрелбища, разположени извън границите на урбанизираните територии, трябва да се планират, проектират и изграждат при спазване на разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ), на строителните книжа, издадени при условията и по реда на ЗУТ, и на правилата и нормативите на тази наредба. В зависимост от конкретното предназначение на поземлените имоти се спазват и изискванията и на съответните специални закони (Закона за горите, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за опазване на околната среда и др.).
   Съгласно чл.12 от същата до територията на всяко открито спортно стрелбище се осигурява пътна връзка, проходима за леки и лекотоварни автомобили през всички сезони на експлоатация на стрелбището, свързваща обекта с републиканската и/или общинската пътна мрежа. Към така приетото решение не са приложени скици на обектите, от където да е видно има ли възможност да бъде изградена пътна връзка.
На следващо място, в диспозитива на Решение № 561/27.02.2014 г. липсва хипотеза относно управление на поземлените имоти, която да се изразява в стратегия за развитие на физическото възпитание и спорт, обоснована с конкретни цели и задачи. Стратегията за развитие на спортната дейност е документ с основно значение за създаване на подходящи условия за спорт, създаване на информационна база данни за спортната програма, ефективен модел на планиране, управление и мониторинг на дейността в областта на спорта, както и комуникационна стратегия, представяща добри практики, обмен на опит с други национални и международни спортни организации.
   В Решението не са приложени също така материали, от които да се направи извод за сключен договор за предоставяне на услуга по Закона за концесиите или договор за публично – частно партньорство по Закона за публично – частното партньорство между Община Мъглиж и СНЦ „РОНИН”, както и изготвена стратегия за поземлените имоти, които ще се използват за спортни обекти.
   Следва да се има предвид, че специалните условия и ред, по които се извършва разпореждането и предоставянето за ползване на спортни обекти и съоръжения – държавна и общинска собственост, са подробно регламентирани в Глава девета на Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорт /ППЗФВС/.
   Според чл.71 от ППЗФВС предоставянето за ползване на спортни обекти и съоръжения – държавна и общинска собственост, се извършва от ръководителите на ведомства, от областните управители или общинските съвети, а в случаите по чл.50б от Закона за физическото възпитание и спорта – след съгласуване с министъра на физическото възпитание и спорта, като предоставянето за безвъзмездно ползване е един от начините, чрез които се предоставят за ползване спортните обекти общинска собственост – чл.72, т.2 от ППЗФВС.
   Съгласно чл.95, ал.1, т.2 от ППЗФВС, ръководителите на ведомства, областните управители и кметовете на общини могат да определят спортни обекти и съоръжения извън тези, включени в списъка по чл.75, които да се предоставят за ползване от спортни организации по чл.10, ал.2 и спортните клубове по чл.11 и чл.12, ал.1 от ЗФВС, отговарящи на чл.50 б, ал.1 от същия закон.
   Спортни клубове, създадени по чл.11 от ЗФВС са доброволни сдружения на граждани, юридически лица с нестопанска цел, които развиват и популяризират физическото възпитание и спорта и осъществяват тренировъчна и спортно-състезателна дейност по един или по няколко вида спорт, а спортните клубове по чл.12 от същия закон са тези, които развиват и осъществяват професионален спорт. Към така приетото не са приложени документи към решението на Общински съвет Мъглиж, от където да е видно дали СНЦ Стрелкови клуб „РОНИН” гр. Стара Загора отговаря на посочените в цитираните разпоредби изисквания и дали същият е регистриран за общественополезна дейност. Освен че са земеделски земи, същите и не представляват спортни съоръжения по смисъла на ЗФСВ.
   От дотук цитираната нормативна уредба става ясно, че на първо място за да бъде предоставен един спортен обект – общинска собственост за безвъзмездно ползване на спортен клуб, то освен изискванията спортният клуб да е надлежно регистриран като такъв по чл.11 или чл.12, ал.1 от ЗФВС, като следва да са налице още няколко съществени изисквания, изброени в четирите точки на чл.50б от ЗФВС.
   Освен това, с оглед изричната уредба на чл.95, ал.3, във връзка с ал.1, т.2 от ППЗФВС, компетентен да предостави процесните спортни обекти за безвъзмездно ползване /при изпълнение на материалните предпоставки от спортния клуб/ в случая ще е кметът на общината с мотивирана заповед, а не общинския съвет.
   Според чл.49, ал.1 от ЗФВС общинските съвети определят общинските спортни обекти и съоръжения, техния статут, условията и реда за предоставянето им за ползване от спортните организации и вземат решение за разпореждане със спортни обекти, частна общинска собственост, т.е. по отношение на предоставянето за безвъзмездно ползване на спортни обекти, специалният закон въвежда не само специфични условия и ред, но и отклонение от ЗОС по отношение компетентния да взема решението орган.
   Съгласно чл. 48а, Министерството на младежта и спорта води публичен регистър на спортните обекти. След направена проверка в публичния регистър на спортните обекти на страницата на ММС не са открити поземлени имоти с идентификатори с № № 49494.774.48 и 49494.774.53 посочени в Решение № 561/27.02.2014 г. Имотите, които се предоставят са земеделски земи и не представляват спортни съоръжения по смисъла на ЗФСВ.
   Следва да се има предвиди и обстоятелството, че за земеделски земи съгласно българското законодателство е приложим Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/, който се явява специален по отношение на Закона за общинската собственост /ЗОС/ и гласи, че земеделските земи са основно национално богатство и се използват само за земеделски цели. Именно поради тази причина за отдаването под наем на земеделски земи са неприложими разпоредбите на ЗСПЗЗ, както и разпоредбата на ЗОС. Съгласно чл.2, ал.1, който кореспондира с чл.2, ал.3 от ЗОЗЗ - Земеделските земи са основно национално богатство и се използват само за земеделски цели, като промяната на предназначението на земеделските земи се допуска само по изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени с този закон.
   Следва да се има предвид още, че поземлените имоти с идентификатори № № 49494.774.48 и 49494.774.53, предмет на Решение № 561/27.02.2014 г. са земеделски земи, с начин на трайно ползване - изоставена орна нива.
   Решение №484/08.11.2013 г. на Общински съвет Мъглиж, с предмет посочените поземлени имоти вече е връщано и оспорвано от страна на Областния управител.
   Следва да се има предвид обстоятелството, че Решение № 484/08.11.2013 г. и Решение № 561/27.02.2014 г., са приети от Общинския съвет, като са посочени правни основания, различни за двете решения.
   Със Заповед № АК-01-ЗД-453/21.11.2013 г. на Областния управител върна Решение № 484/08.11.2013 г. на Общински съвет Мъглиж, като незаконосъобразно, за ново обсъждане.С оглед на това, че върнатият административен акт не беше разгледан от общинския съвет в законоустановения срок, със Заповед № АК-01-ЗД-470/10.12.2013 г. същият е оспорен пред Административен съд Стара Загора. С определение № 4/06.01.2014 г., влязло в сила на 17.01.2014 г. Административен съд Стара Загора прекратява производството по адм. дело 547/2013 г. поради оттегляне на оспорения административен акт на Общински съвет Мъглиж, а именно неговата отмяна.
   Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал.4 и ал.8 от ЗМСМА, са оспорени т. 2, т. 4, т. 5 и т. 6 от Решение № 561/27.02.2014 г. на Общински съвет Мъглиж като незаконосъобразна.
Създадена: 02.04.2014 г.
Последна редакция: 02.04.2014 г.