Други дейности

Наименование на услугата Технологична
карта
01 - КООРДИНАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ
KAKСЗ-01-01 Произнасяне по оспорване срещу акт на кмет на община  
KAKСЗ-01-02 Оспорване изпълнението на незаконосъобразни актове на общински съвети  
KAKСЗ-01-03 Отмяна незаконосъобразни актове на кметове на общини  
KAKСЗ-01-04 Утвърждаване Областната транспортна схема - разписания на междуобщински транспортни линии в Област Стара Загора  
KAKСЗ-01-05 Съгласуване разписания на междуобластни транспортни линии от Републиканската транспортна схема, които имат спирки по маршрутите в Област Стара Загора  
KAKСЗ-01-06 Връщане на незаконосъобразни актове на общински съвети  
KAKСЗ-01-07 Издаване разрешение за възлагане на изпълнението на съществуваща автобусна линия от областната транспортната схема без конкурс за не повече от 6 месеца  
02 - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
ДССЗ-02-01 Издаване на Актове за публична/ частна държавна собственост на отчуждени, придобити по силата на закон, правна сделка, конфискация или отнети в полза на държавата недвижими имоти  
ДССЗ-02-02 Отписване от актовите книги на имоти в полза на търговски дружества  
ДССЗ-02-03 Отписване от актовите книги за държавна собственост на имоти частна държавна собственост преминали в собственост на общините  
ДССЗ-02-04 Отписване на имоти от актовите книги за държавна собственост, възстановени с решение на поземлена комисия  
ДССЗ-02-05 Отписване на имоти от актовите книги за държавна собственост, придобити чрез правна сделка по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  
ДССЗ-02-06 Отписване от актовите книги за държавна собственост на реституирани имоти със съдебно решение  
ДССЗ-02-07 Отписване от актовите книги за държавна собственост на реституирани имоти със заповед на кмета на община  
ДССЗ-02-08 Отписване от актовите книги за държавна собственост на имоти придобити чрез правна сделка по реда на Закона за държавната собственост  
ДССЗ-02-09 Продажба на излишни и негодни, както и придобити материали частна държавна собственост, придобити от разчистване на строителни площадки чрез търг  
ДССЗ-02-010 Продажба на държавна земя, на лица, притежаващи собственост върху законно построена сграда върху нея  
ДССЗ-02-011 Продажба на имоти – частна държавна собственост чрез търг  
ДССЗ-02-012 Продажба на държавни жилища, ателиета и гаражи на граждани настанени в тях по административен ред  
ДССЗ-02-013 Замяна на имоти – частна държавна собственост с недвижими имоти, собственост на физически или юридически лица  
ДССЗ-02-014 Доброволна делба на съсобствен между държавата и физически или юридически лица  
ДССЗ-02-015 Учредяване право на строеж върху имот частна държавна собственост чрез търг  
ДССЗ-02-016 Учредяване право на надстрояване или пристрояване върху недвижим имот, изграден върху държавна земя – частна държавна собственост  
ДССЗ-02-017 Учредяване право на ползване върху недвижим имот - частна държавна собственост /възмездно или безвъзмездно/  
ДССЗ-02-018 Предоставяне за безвъзмездно управление на имоти частна държавна собственост на общини и ведомства  
ДССЗ-02-019 Безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот - частна държавна собственост  
ДССЗ-02-020 Предоставяне под наем на имоти или части от тях - частна държавна собственост за нуждите на регионалните ръководства на политическите партии отговарящи на ЗПП и синдикални организации  
ДССЗ-02-021 Предоставяне под наем на имоти или части от тях - частна държавна собственост за осъществяване на здравни, образователни или хуманитарни дейности  
ДССЗ-02-022 Отдаване под наем на имоти – частна държавна собственост чрез търг или конкурс  
ДССЗ-02-023 Отдаване под наем на недвижими имоти или части от тях – публична държавна собственост чрез търг  
ДССЗ-02-024 Настаняване под наем в държавни жилища, ателиета и гараж  
ДССЗ-02-025 Регистриране на изпратените до органите по Закона за сделки с компенсаторни инструменти удостоверителни документи, получени и връчени на техните притежатели компенсаторни инструменти  
ДССЗ-02-026 Безвъзмездно предоставяне на движими вещи - държавна собственост