Областна администрация - Стара Загора
 
български English
Начало » Пресцентър

Писмо на областния управител до кмета на община Казанлък относно спешното осигуряване на превозвач по съществуващи автобусни линии

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ДО
Г-Н СТЕФАН ДАМЯНОВ КМЕТ НА ОБЩИНА
КАЗАНЛЪК

На Ваш № 68-37-1/12.01.2007г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАМЯНОВ,

В Областна администрация – Стара Загора постъпи Ваше писмо с вх. № 55/12.01.2007г. с искане, на основание чл. 29, т. 2 от Наредба № 2 от 15.03.2002г. на Министерството на транспорта и съобщенията, да разреша възлагане изпълнението на обществен превоз на пътници с автобуси без конкурс, до провеждането на такъв, по посочени в писмото утвърдени маршрутни разписания за автобусни линии от републиканската транспортна схема, а именно:
1. Маршрутно разписание №24101 СОФИЯ – КАЗАНЛЪК с начални часове на тръгване от автогара Казанлък в 5.30ч. и от автогара София в 15.00ч.;
2. Маршрутно разписание №24201 СОФИЯ – КАЗАНЛЪК с начални часове на тръгване от автогара Казанлък в 6.30ч. и от автогара София в 14.00ч.;
3. Маршрутно разписание №24301 СОФИЯ – КАЗАНЛЪК с начални часове на тръгване от автогара Казанлък в 13.00ч. и от автогара София в 10.00ч.;
4. Маршрутно разписание №24101 ВЕЛИКО ТЪРНОВО – КАЗАНЛЪК с начални часове на тръгване от автогара Казанлък в 8.30ч. и от автогара Велико Търново в 15.30ч.;
5. Маршрутно разписание №24101 ВАРНА – КАЗАНЛЪК с начални часове на тръгване от автогара Казанлък в 5.30ч. и от автогара Варна в 16.30ч.
Съгласно разпоредбата на чл. 29, т. 2 от цитираната Наредба, при необходимост от спешно осигуряване на превозвач по съществуващи линии по изключение съответният областен управител може да разреши за срок не повече от шест месеца превозите да се възлагат без конкурс от кмета на съответната община до провеждането на такъв в случай на прекратяване на договора за възлагане на превозите от изправната страна поради виновно неизпълнение от другата страна на задълженията по него.
Видно от приложената към писмото Ви документация са прекратени 3 броя договори, сключени между община Казанлък, от една страна и “Розова долина експрес” ООД, гр. Казанлък, от друга страна, касаещи изпълнението на посочените в искането Ви маршрутни разписания.
С Уведомление с изх. № 68-37-01/12.01.1007г. на община Казанлък, Вие, в качеството си на кмет на общината, уведомявате изпълнителя по посочените по – горе договори, че на основание чл. 89 във връзка с чл. 88 от Закона за задълженията и договорите, считате договорите за развалени по право.
Предвид гореизложеното, необходимо е спешно осигуряване на превозвач по посочените съществуващи автобусни линии.
След запознаване с посочените обстоятелства считам, че е налице хипотезата на чл. 29, т. 2 от Наредба № 2 от 15.03.2002г. на Министерството на транспорта и съобщенията.
Предвид това и на същото основание разрешавам на кмета на община Казанлък, в качеството му на възложител по договор за възлагане на обществен превоз на пътници, да сключи договор за изпълнение на превозите без конкурс за срок не повече от шест месеца, до провеждането на такъв, на маршрутни разписания за автобусни линии както следва:
1. Маршрутно разписание №24101 СОФИЯ – КАЗАНЛЪК с начални часове на тръгване от автогара Казанлък в 5.30ч. и от автогара София в 15.00ч.;
2. Маршрутно разписание №24201 СОФИЯ – КАЗАНЛЪК с начални часове на тръгване от автогара Казанлък в 6.30ч. и от автогара София в 14.00ч.;
3. Маршрутно разписание №24301 СОФИЯ – КАЗАНЛЪК с начални часове на тръгване от автогара Казанлък в 13.00ч. и от автогара София в 10.00ч.;
4. Маршрутно разписание №24101 ВЕЛИКО ТЪРНОВО – КАЗАНЛЪК с начални часове на тръгване от автогара Казанлък в 8.30ч. и от автогара Велико Търново в 15.30ч.;
5. Маршрутно разписание №24101 ВАРНА – КАЗАНЛЪК с начални часове на тръгване от автогара Казанлък в 5.30ч. и от автогара Варна в 16.30ч.
Същевременно предвид обществената значимост на проблема и съществуващото напрежение между превозвачите в община Казанлък ПРЕПОРЪЧВАМ гореизброените маршрутни разписания да бъдат разпределени между превозвачите, отговарящи на законоустановените изисквания и проявяващи интерес към тях.ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:
/ МАРИЯ НЕЙКОВА/
  « назад «
ISO 9001-2008Администрация онлайн

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ
ЗА ПОДПОМАГАНЕ И КОМПЕНСАЦИЯ
НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
РИК - Стара Загора

КОНТАКТИ


Административен регистър

Комисия за защита на личните данни.

Българският СОЛВИТ център

Комисия за защита от дискриминация