ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2011 – 2012 Г. ЗА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА