Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета в регион Южна България, Област Стара Загора за трасета „Стара Загора – Павел баня” и „Стара Загора – Братя Даскалови”

Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета в регион Южна България, Област Стара Загора за трасета „Стара Загора – Павел баня” и „Стара Загора – Братя Даскалови”

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Областният управител на област Стара Загора на основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № ДС-ЗД-389/ 26.11.2014 г. е одобрен Kомплексен проект за инвестиционна инициатива и е издадено Разрешение за строеж № 2/ 26.11.2014 г. за линеен обект от техническата инфраструктура: „Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета с цел развитие на високоскоростен широколентов достъп в България, посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура, подобект „Обособена позиция № 2: Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета в регион Южна България”, Област Стара Загора за трасета „Стара Загора – Павел баня” и „Стара Загора – Братя Даскалови”, с възложител на обекта ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 6, ЕИК 131516795, представлявана от Красимир Симонски – Изпълнителен директор.

Обектът е трета категория, буква „б”, съгласно чл. 137, ал.1, т.3 от ЗУТ и чл. 6, ал. 2 т. 6 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Местоположение на оптичния кабел:

Трасето на оптичния кабел преминава през територията на  пет общини в област Стара Загора.

Трасето „Стара Загора – Павел баня” преминава през землищата на: гр. Стара Загора ЕКАТТЕ 68850, с. Борилово ЕКАТТЕ 05431, с. Змейово ЕКАТТЕ 31276, община Стара Загора, с. Ягода ЕКАТТЕ 87212, с. Тулово ЕКАТТЕ 73420, община Мъглиж, с. Ръжена ЕКАТТЕ 63570, с. Кънчево ЕКАТТЕ 40868, с. Розово ЕКАТТЕ 62983, с. Бузовград ЕКАТТЕ 06848, с. Горно Черковище ЕКАТТЕ 05431, община Казанлък, с. Виден ЕКАТТЕ 10954, гр. Павел баня ЕКАТТЕ 55021, община Павел баня, през урбанизирани и неурбанизирани територии.

Общата дължина на трасето по проектната документация е 62748.52 м, а общата площ на сервитута 24699.97 кв.м.

Трасето „Стара Загора – Братя Даскалови” преминава през землищата на: : гр. Стара Загора ЕКАТТЕ 68850, с. Малка Верея  ЕКАТТЕ 46417, с. Богомилово ЕКАТТЕ 04738, с. Кирилово ЕКАТТЕ 36899, с. Лясково ЕКАТТЕ 44851, с. Елхово ЕКАТТЕ 27379, с. Сладък кладенец ЕКАТТЕ 67154, с. Пъстрово ЕКАТТЕ 59170, община Стара Загора, с. Сърневец ЕКАТТЕ 70562, с. Съединение ЕКАТТЕ  70531, с. Найденово ЕКАТТЕ 51072, с. Марково ЕКАТТЕ 47305, с. Голям дол ЕКАТТЕ 15744, с. Братя Даскалови ЕКАТТЕ 06183, община Братя Даскалови, през урбанизирани и неурбанизирани територии.

Общата дължина на трасето по проектната документация е 56354.51 м, а общата площ на сервитута 22541.77 кв.м.

Разпоредено е предварително изпълнение на разрешението за строеж на основание чл. 60 ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс за защита на особено важни държавни и обществени интереси.

Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Административен съд Стара Загора в 3-дневен срок от  съобщаването му , чрез Областен управител на област Стара Загора .

На основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица, чрез Областен управител на област Стара Загора, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от обнародването им в Държавен вестник.


 

З А П О В Е Д

ДС –ЗД - 389 

Стара Загора   26.11.2014 г.

 

На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 150, ал. 6, чл.110 ал.1, т.5  и чл.145, ал.2, т. 1 от Закона за устройство на територията; Заповед № ДС-ЗД-105/ 25.03.2014 г. на Областен управител на област Стара Загора за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ); Заявление с вх. № ДС-531 от 13.11.2014 г. от Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, представлявана от Изпълнителен директор Красимир Симонски за одобряване частите на КПИИ и издаване на разрешение за строеж;   Протокол № 2/ 20.11.2014 г. на Областен експертен съвет по устройство на територията; Комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите, изготвена от консултанта на проекта ”ДАРИС” ООД

 

 

ОДОБРЯВАМ:

 

Kомплексен проект за инвестиционна инициатива в следния обхват:

1. ПУП-Парцеларен план и трасировъчен план;

2. Работен проект за обект:Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета с цел развитие на високоскоростен широколентов достъп в България, посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура, подобект „Обособена позиция № 2: Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета в регион Южна България”, Област Стара Загора за трасета „Стара Загора – Павел баня” и „Стара Загора – Братя Даскалови”,

с възложител Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 6, ЕИК 131516795, представлявана от Красимир Симонски – Изпълнителен директор.

Обектът е III – трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „з” от Закона за устройство на територията и чл. 6, ал. 7 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Проектът е разработен на територията на  пет общини в област Стара Загора.

Трасето „Стара Загора – Павел баня” преминава през землищата на: гр. Стара Загора ЕКАТТЕ 68850, с. Борилово ЕКАТТЕ 05431, с. Змейово ЕКАТТЕ 31276, община Стара Загора, с. Ягода ЕКАТТЕ 87212, с. Тулово ЕКАТТЕ 73420, община Мъглиж, с. Ръжена ЕКАТТЕ 63570, с. Кънчево ЕКАТТЕ 40868, с. Розово ЕКАТТЕ 62983, с. Бузовград ЕКАТТЕ 06848, с. Горно Черковище ЕКАТТЕ 05431, община Казанлък, с. Виден ЕКАТТЕ 10954, гр. Павел баня ЕКАТТЕ 55021, община Павел баня, през урбанизирани и неурбанизирани територии.

Общата дължина на трасето по проектната документация е 62748.52 м, а общата площ на сервитута 24699.97 кв.м.

Трасето „Стара Загора – Братя Даскалови” преминава през землищата на: : гр. Стара Загора ЕКАТТЕ 68850, с. Малка Верея  ЕКАТТЕ 46417, с. Богомилово ЕКАТТЕ 04738, с. Кирилово ЕКАТТЕ 36899, с. Лясково ЕКАТТЕ 44851, с. Елхово ЕКАТТЕ 27379, с. Сладък кладенец ЕКАТТЕ 67154, с. Пъстрово ЕКАТТЕ 59170, община Стара Загора, с. Сърневец ЕКАТТЕ 70562, с. Съединение ЕКАТТЕ  70531, с. Найденово ЕКАТТЕ 51072, с. Марково ЕКАТТЕ 47305, с. Голям дол ЕКАТТЕ 15744, с. Братя Даскалови ЕКАТТЕ 06183, община Братя Даскалови, през урбанизирани и неурбанизирани територии.

Общата дължина на трасето по проектната документация е 56354.51 м, а общата площ на сервитута 22541.77 кв.м.

Да се спазят изискванията на Наредба № 35 от 30.11.2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура при всички пресичания на съществуващите наземни и подземни линейни обекти и съоръжения по двете трасета.

На основание чл.129, ал. 3, изр. последно, във връзка с чл.150 ал.8 настоящата заповед да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в "Държавен вестник" .

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от Закона за устройство на територията в 30 дневен срок от обнародването и чрез Областен управител на област Стара Загора пред Административен съд Стара Загора.

 

ДИМИТРИНКА ПЕТРУНОВА

Областен управител

Създадена: 2014-12-04 22:00:00
Променена: 2021-05-16 13:09:36