Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ №№ 135019, 136008 и 136015 попадащи в границите на концесионен „Рудник „Трояново-3“ – обект 3“, съставляващ част от находище за подземни богатства – твърди горива, лигнитни въглища „Източномаришки въглищен басейн“

Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ №№ 135019, 136008 и 136015 попадащи в границите на  концесионен „Рудник „Трояново-3“ – обект 3“, съставляващ част от находище за подземни богатства – твърди горива, лигнитни въглища „Източномаришки въглищен басейн“

ВАЖНО: Във връзка с изменение на образецa на Заявлението, считано от октомври 2020 г., Ви информираме, че актуалната информация може да бъде намерена ТУК

 

ОБЯВЛЕНИЕ


       Областният управител на Област Стара Загора на основание чл.39 а от ЗДС открива процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, попадащи в границите на  рудник „Трояново − 3“ – обект 3“, който съставлява част от находище за подземни богатства – твърди горива, лигнитни въглища „Източномаришки въглищен басейн“, намиращи се в землището на с. Главан, община Гълъбово, област Стара Загора, съгласно Заповед №ДС-ЗД-238 от 10.09.2018 г. на Заместник областния управител на област Стара Загора, оправомощен със Заповед №РД-ЗД-222/29.08.2018 г. на Областния управител.

        Необходимите документи, които собствениците или техните правоприемници следва да представят при подаване на заявление в деловодството на Областна администрация:
1.    Заявление до Областния управител на област Стара Загора- по образец;
2.    Актуална скица на имота- оригинал;
3.    История на имота (в случай, че е образуван от друг имот), издадена от съответната общинска служба по земеделие;
4.    Документ за собственост:
       -Копие от решение за възстановяване правото на собственост върху имота по плана за земеразделяне, съгласно чл.27 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, заверено от съответната общинска служба по земеделие;
       -Копие от нотариален акт- нотариално заверено;
       -Договор за делба, съдебно решение или друг.
5.    Актуално удостоверение за тежести върху имота- оригинал;
6.    Актуално удостоверение за наследници в случай, че имота е наследствен- оригинал;
7.    Нотариално заверен договор за делба на обезщетението (в случай на няколко собственика или наследника);
8.    Нотариално заверено пълномощно (в случай, че едно лице е упълномощено да получава обезщетението);
9.    Актуално удостоверение за банкова сметка, по която да бъде преведена сумата;
10.    Копие от лична карта на лицето, получаващо сумата
11.    Декларация за защита на личните данни в Областна администрация Стара Загора.
       Заявленията се подават в деловодството на Областна администрация - Стара Загора всеки работен ден от 09ч. до 17.30ч.

Приложение:

1.Заповед №ДС-ЗД-238 от 10.09.2018 г. на Заместник областния управител на област Стара Загора;
2.Заявление – образец;
3.Договор за делба – образец;
4.Пълномощно – образец;
5.Декларация за защита на личните данни – образец;

 

 

 

Създадена: 2019-12-19 13:40:31
Променена: 2021-04-17 02:40:55