Процедура по изплащане на обезщетения за отчужден ПИ № 160018, попадащ в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново-1“ – обект 2“

Процедура по изплаща

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Областният управител на Област Стара Загора на основание чл.39 а от ЗДС открива процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, , попадащи в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново-1“ – обект 2“, който съставлява част от находище за подземни богатства – твърди горива, лигнитни въглища „Източномаришки въглищен басейн“,  намиращи се на територията на с. Полски Градец, община Раднево, област Стара Загора, съгласно Заповед №ДС-ЗД-143/18.04.2017 г.,  на Областния управител на област Стара Загора, поправена със Заповед №ДС-ЗД-199/09.06.2017 г., на Областния управител на област Стара Загора.


        Необходимите документи, които собствениците или техните правоприемници следва да представят при подаване на заявление в деловодството на Областна администрация:

  1. Заявление до Областния управител на област Стара Загора- по образец;
  2. Актуална скица на имота- оригинал;
  3. История на имота (в случай, че е образуван от друг имот), издадена от съответната общинска служба по земеделие;
  4. Документ за собственост:

-Копие от решение за възстановяване правото на собственост върху имота по плана за земеразделяне, съгласно чл.27 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, заверено от съответната общинска служба по земеделие;

-Копие от нотариален акт- нотариално заверено;

-Договор за делба, съдебно решение или друг.

  1. Актуално удостоверение за тежести върху имота- оригинал;
  2. Актуално удостоверение за наследници в случай, че имота е наследствен- оригинал;
  3. Нотариално заверен договор за делба на обезщетението (в случай на няколко собственика или наследника);
  4. Нотариално заверено пълномощно (в случай, че едно лице е упълномощено да получава обезщетението);
  5. Актуално удостоверение за банкова сметка, по която да бъде преведена сумата;
  6. Копие от лична карта на лицето, получаващо сумата.

Заявленията се подават в деловодството на Областна администрация - Стара Загора всеки работен ден от 09ч. до 17.30ч.

 

 

Приложение:

 

1. Заповед №ДС-ЗД-143 от 18.04.2017 г. на Областния управител на област Стара Загора;

2.Заповед №ДС-ЗД-199 от 09.06.2017 г. на Областния управител на област Стара Загора за поправка на Заповед №ДС-ЗД-143 от 18.04.2017 г. на Областния управител на област Стара Загора

3.Заявление – образец;

4.Договор за делба – образец;

5.Пълномощно – образец.

Създадена: 21.05.2018 г.
Последна редакция: 21.05.2018 г.