Провеждане на търг с тайно наддаване на движими вещи – частна държавна собственост

Провеждане на търг с

З А П О В Е Д

 

№ АП-03-ЗД-313

 

Стара Загора  20.10.2017 г.

(Препис-извлечение)

 

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл. 64, ал.1 от Закона за държавната собственост, чл. 69, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 2, т. 1, във връзка с чл. 6 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и Протокол №1 от 20.10.2017 г. за определяне на първоначална тръжна цена

 

 НАРЕЖДАМ :

 

1. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на посочената по-долу движима вещ – частна държавна собственост, а именно: 

1.1 Лек автомобил ДЕУ НУБИРА 2,0 CDX, дата на първоначална регистрация 22.02.2000 г., регистрационен номер СТ 0660 СС, рама № KLAJF69ZEXK283414, № на двигателя  C20SED049501, бензин, цвят тъмносин, с начална тръжна цена - 1050 лв. (хиляда и петдесет лева ), без включен ДДС.

           2. Търгът да се проведе на 07.11.2017 г. от 11.00 ч. в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108.

            3. Депозит за участие в търга в размер на 10 на сто от началната тръжна цена, а именно - 105 лв. ( сто и пет лева ).

           Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, гр. Стара Загора – UNCRBGSF.

           4. Цена на тръжната документация: 60 лв. (шестдесет  лева), с включен ДДС.

           Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, гр. Стара Загора – UNCRBGSF.

          Тръжните книжа се получават в стая №507, етаж 5, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. от 31.10.2017 г. до 06.11.2017 г. (включително), след представяне на документ за платена цена.

           5. Заявления за участие се приемат в деловодството на Областна администрация Стара Загора всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. от 31.10.2017 г. до 06.11.2017 г. (включително).

           6. Оглед на моторното превозно средство се извършва от 01.11.2017 г. до 03.11.2017 г. (включително) от 9.00 ч. до 17.30 ч., след предварителна заявка в Дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” (АПОФУС) в Областна администрация Стара Загора.

         За по-голяма оперативност: телефон: (042) 613 213, моб.- 0899 910955 - Добрин Манджуков – гл. специалист „Държавна собственост“ в Дирекция АКРРДС в Областна администрация Стара Загора.

        7. Утвърждавам тръжна документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движима вещи – частна държавна собственост, описана подробно в т. 1.1 от настоящата заповед.

НАЗНАЧАВАМ:

 

        Комисия за провеждане на търга, в състав:

         -

         -

           За резултатите от търга комисията по провеждане на същия да изготви протокол.

           Условията на търга по отношение на обекта, началната цена и срока за подаване на заявленията за участие да се публикуват в един ежедневник не по-късно от една седмица преди срока за откриване на тръжната процедура и за подаване на заявките за участие в търга.

           Препис - извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията, да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация Стара Загора в тридневен срок от издаването й.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

            Заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА /п/

Областен управител

Създадена: 23.10.2017 г.
Последна редакция: 23.10.2017 г.