Провеждане на търг с тайно наддаване на движими вещи – частна държавна собственост със Заповед № АП-03-ЗД-339/ 9.11.2017 г.

Провеждане на търг с

З А П О В Е Д

 

№ АП-03-ЗД-339

 

Стара Загора  9.11.2017 г.

(Препис-извлечение)

 

 

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл. 46 Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Протокол № 2/ 07.11.2017 г. от заседание на тръжна комисия, назначена със Заповед № АП-03-ЗД-313/20.10.2017 г. на Областния управител, както и Предложение № 1 с вх. № АП-03-2/08.11.2017 г. на Председателя на тръжната комисия

 

 НАРЕЖДАМ :

1. Обявявам за непроведен, открития с моя Заповед №АП-03-ЗД-313/20.10.2017 г.  търг с тайно наддаване за определяне на купувач на посочената в същата  движима вещ – частна държавна собственост, а именно: 

1.1 Лек автомобил ДЕУ НУБИРА 2,0 CDX, дата на първоначална регистрация 22.02.2000 г., регистрационен номер СТ 0660 СС, рама № KLAJF69ZEXK283414, № на двигателя  C20SED049501, бензин, цвят тъмносин, с начална тръжна цена - 1050 лв. (хиляда и петдесет лева ), без включен ДДС.

           2. На основание чл. 46 от ППЗДС откривам повторна процедура по провеждане на   втори търг с тайно наддаване за определяне на купувач на посочената по-долу движима вещ- частна държавна собственост, а именно:

2.1 Лек автомобил ДЕУ НУБИРА 2,0 CDX, дата на първоначална регистрация 22.02.2000 г., регистрационен номер СТ 0660 СС, рама № KLAJF69ZEXK283414, № на двигателя  C20SED049501, бензин, цвят тъмносин, с начална тръжна цена - 840 лв. (осемстотин и четиридесет лева), без включен ДДС.

3. Търгът да се проведе на 28.11.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108.

            4. Депозит за участие в търга в размер на 10 на сто от началната тръжна цена, а именно - 84 лв.  (осемдесет и четири лева ).

           Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, гр. Стара Загора – UNCRBGSF.

           5. Цена на тръжната документация: 60 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС.

           Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, гр. Стара Загора – UNCRBGSF.

          Тръжните книжа се получават в стая №507, етаж 5, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. от 21.11.2017 г. до 27.11.2017 г. (включително), след представяне на документ за платена цена.

           6. Заявления за участие се приемат в деловодството на Областна администрация Стара Загора всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. от 21.11.2017 г. до 27.11.2017 г. (включително).

           7. Оглед на моторното превозно средство се извършва от 22.11.2017 г. до 24.11.2017 г. (включително) от 9.00 ч. до 17.30 ч., след предварителна заявка в Дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” (АПОФУС) в Областна администрация Стара Загора.

         За по-голяма оперативност: телефон: 042/ 613 213, моб.- 0899 910955 - Добрин Манджуков – гл. специалист „Държавна собственост“ в Дирекция АКРРДС в Областна администрация Стара Загора.

        7. Утвърждавам тръжна документация за провеждане на  повторния търг с тайно наддаване за продажба на  описаната по-горе движима вещ.

НАЗНАЧАВАМ:

 

        Комисия за провеждане на търга, в състав:

         -

         -

           За резултатите от търга комисията по провеждане на същия да изготви протокол.

           Условията на втория търг по отношение на обекта, началната цена и срока за подаване на заявленията за участие да се публикуват в един ежедневник не по-късно от една седмица преди срока за откриване на тръжната процедура и за подаване на заявките за участие в търга.

           Препис - извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията, да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация Стара Загора в тридневен срок от издаването й.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

            Заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА /П/

Областен управител

Създадена: 13.11.2017 г.