Провеждане на търгове с тайно наддаване на движими вещи – частна държавна собственост

Провеждане на търгов
З А П О В Е Д

№ АП-03-ЗД-323
Стара Загора 20.10. 2014 г.
 
   На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл. 64, ал.1 от Закона за държавната собственост, чл. 69, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Заповед №АП-03-ЗД-197/02.07.2014 г. на Областния управител на област Стара Загора за откриване на процедура за провеждане на повторен търг с тайно наддаване и Протокол от 16.07.2014 г. от заседание на тръжна комисия, назначена със Заповед № АП-03-170/29.05.2014 г. на Областния управител на област Стара Загора
 
ОПРЕДЕЛЯМ:
 
   1. БОНЧО ИВАНОВ БОНЕВ за спечелил повторния търг с тайно наддаване за определяне на купувач на движима вещ - частна държавна собственост, а именно:
   - Употребяван лек автомобил ПЕЖО 806, дата на първа регистрация 25.03.1997 г., рег.номер СТ 1732 АН, рама №VF3221PA212233696, № на двигател P8C10DA3X6007858, обем на двигателя - 2100 куб.см, брой места - 6+1, вид гориво - дизел, цвят бял, собственост на Областна администрация Стара Загора.
   2. Цената на движимата вещ - частна държавна собственост, достигната в повторния търг е в размер на 621,20 лв (шестстотин двадесет и един лева и 20 стотинки) без ДДС.
   3. Купувачът БОНЧО ИВАНОВ БОНЕВ следва да заплати:
   • По банкова сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, гр. Стара Загора – UNCRBGSF, сумата от 686,54 лв( шестстотин осемдесет и шест лева и петдесет и четири стотинки), представляваща: цената на автомобила, с включен ДДС, като от сумата на дължимото плащане е приспаднат внесения депозит в размер на 58,90 лв.( петдесет и осем лева и деветдесет стотинки ).
   4.Купувачът е длъжен да заплати посочената сума в срок до 3 / три / работни дни от връчване на заповедта съгласно чл.12, ал.1 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост.
   В случай, че дължимата сума не бъде внесена в посочения срок, се счита, че купувачът се е отказал от продажбата и внесения от него депозит се задържа.
   5. За извършеното плащане да се представи съответния платежен документ в Областна администрация Стара Загора.
   6. За извършената продажба да се сключи писмен договор за покупко-продажба на моторно превозно средство с нотариална заверка на подписите съгласно чл.144 от Закон за движението по пътищата.
   Заповедта се да се връчи на г-н БОНЧО ИВАНОВ БОНЕВ по реда на ГПК.
   Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация Стара Загора и на интернет страницата на Областна администрация Стара Загора.
   Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Директор на Дирекция „Административно - правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация Стара Загора.
 
ДИМИТРИНКА ПЕТРУНОВА
Областен управител