Областен съвет за енергийна ефективност

 

Осъществява координация между политиките и действията на министерства, държавни ведомства, областна и общински администрации, НПО и стопански субекти по изпълнение на държавната политика по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.

Провежда информационни кампании за запознаване на обществото по въпросите, проблемите, иновациите и възможностите за финансиране в областта на ЕЕ и ВЕИ чрез семинари, конференции, медии, консултации и други;

Разпространява резултати, постигнати вследствие прилагането на енергоефективни мерки в обекти от областта.