Областен съвет за намаляване на риска от бедствия

Дейността на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия се организира съгласно Закона за защита при бедствия /ЗЗБ/, указанията и насоките на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет и приетите от Съвета Правила по чл. 64а, ал. 4 от ЗЗБ.  

Областният съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на област Стара Загора се създава за подпомагане изпълнението на дейностите по чл. 64 от Закона за защита при бедствия. Областният съвет за намаляване на риска от бедствия изпълнява възложените му със Закона за защита при бедствия дейности и правомощия на територията на областта и:

• разработва и координира изпълнението на Областната програма за намаляване на риска от бедствия по чл. 6г, ал. 1 от Закона за защита при бедствия за изпълнение на целите на Националната програма за намаляване на риска от бедствия и за намаляване на рисковете, определени с областния план за защита при бедствия, която да съдържа оперативните цели и  дейности за реализиране на оперативните цели.

• разработва и координира годишен план за изпълнение на областната програма за намаляване на риска от бедствия по чл. 6г, ал. 5 от Закона за защита при бедствия, който съдържа оперативни цели; дейности; бюджет; срок за реализация; очаквани резултати; индикатори за изпълнение; отговорни институции;

• координира дейностите по изпълнение на общинските програми за намаляване на риска от бедствия по чл. 6д от Закона за защита при бедствия;

• разработва, преразглежда и актуализира областния план за защита при бедствия по чл. 9, ал. 8 от Закона за защита при бедствия при спазване на указанията на Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет, издадени на основание чл. 9, ал. 15 от Закона за защита при бедствия;

• съгласува общинските програми за намаляване на риска от бедствия;

• съгласува общинските планове за защита при бедствия;

• прави преглед и изготвя годишен доклад до Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за състоянието на защитата при бедствия на територията на областта;

• определя и приема правила за своята работа по чл. 64а, ал. 4 от Закона за защита при бедствия;

• изготвя и приема доклад по чл. 6г, ал. 8 от Закона за защита при бедствия за приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране през следваща календарна година;

• изпълнява и други, възложени му със Закона за защита при бедствия дейности и правомощия на територията на Област Стара Загора.

 

Година Заглавие Документи
Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
2017 Проведено заседание на 28.09.2017 г. Протокол