Областен експертен съвет по устройство на територията

Областният експертен съвет по устройство на територията се назначава от областния управител на основание чл. 4, ал. 2 от Закона за устройство на територията в зависимост от устройствените цели и задачи от областно и междуобщинско значение. Съставът на областния експертен съвет се определя според характера на разглеждания проект. В състава на експертния съвет се включват и представители на специализираните контролни  и съгласувателни органи, когато тяхното становище, решение или разрешение се изисква по закон.

 

Година Заглавие Документи

Областен експертен съвет по устройство на територията

2015 Документи от заседание, проведено на 22.10.2015 г. Протокол № 1
2015 Документи от заседание, проведено на 22.10.2015 г. Протокол № 2
2015 Документи от заседание, проведено на 22.10.2015 г. Протокол № 3