Областен обществен съвет за противодействие на корупцията

Областният обществен съвет за противодействие на корупцията се създава на основание Програмата за изпълнение на Националната стратегия за противодействие на корупцията 2004 – 2005 г.

Цели на Обществения съвет

 • Да координира взаимодействието между представителите на местния бизнес, неправителствените организации, средствата за масово осведомяване и органите на държавната власт и местната администрация за изпълнение на Националната стратегия за противодействие на корупцията;
 • Да спомага за утвърждаване на законността и осигуряване на прозрачност и публичност на административно-управленските процеси;
 • Подобряване организацията на дейността на държавните структури за по ефикасно противодействие срещу корупцията.

Основни функции на Обществения съвет

 • Анализира и изследва състоянието на проблемите, пораждащи корупционна среда.
 • Анализира и обобщава постъпилата информация за предприетите мерки и действия от съответните компетентни органи срещу прояви на корупция.
 • Оценява ефективността на предприетите действия за борба с корупцията от органите на държавната и местната власт на територията на областта.
 • Прави предложения за предприемане на мерки и дава конкретни препоръки за съдържанието на антикорупционните програми на държавните и местни органи на властта в областта.
 • Осъществява пряко наблюдение, координация и контрол на провежданата политика за борба с корупцията на територията на област Стара Загора.
 • Разглежда постъпили жалби и сигнали за корупция.
 • Препраща сигнали и жалби на съответните държавни и местни органи на властта, които са в кръга на техните компетенции.
 • Изготвя доклади, както и годишен отчетен доклад с анализи и препоръки за подобряване работата на държавните органи по противодействие на корупцията.
 • Прави предложения до националната комисия за координация на работата по борба с корупцията.
 • Осигурява условия за упражняване на граждански контрол над дейността на държавните и местните органи на властта, за прозрачност и публичност на административно-управленските процеси, за насърчаване на честната конкуренция и равнопоставеност на бизнеса.

 

 

Дейността на Съвета се основава на принципите на: доброволност на участието, равнопоставеност, партниране, прозрачност и законност.

 

Областен обществен съвет за противодействие на корупцията
2016 Проведено закрито заседание
на 24.11.2015 г.
-