Регистри

28.09.2021
Областен регистър на военните паметници, построени на територията на област Стара Загора
25.08.2021
Списък на язовирите в област Стара Загора
13.08.2021
Списък на общинските пътища в област Стара Загора
28.02.2020
Областна транспортна схема - област Стара Загора
17.12.2019
Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи
25.09.2017
Списък на имотите - частна държавна собственост в управление на Областния управител на Област Стара Загора с данъчна оценка под 10 000 лв.
25.09.2017
Списък на свободните имоти (офиси) – частна държавна собственост за отдаване под наем
18.09.2017
Регистър на дейността на областните съвети и комисии към Областна администрация Стара Загора
22.08.2017
Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения
21.08.2017
Регистър на издадени разрешения за строеж
03.08.2016
Списък на имотите - частна държавна собственост в управление на Областния управител на Област Стара Загора с данъчна оценка над 10 000 лв.