Самооценяване на Областна администрация Стара Загора

$model->title_bg

Областна администрация Стара Загора стартира самооценяване на дейността си чрез прилагане на модела за Обща рамка за оценка (CAF) като инструмент за цялостно управление на качеството в публичния сектор.

Самооценяването на Областна администрация Стара Загора се извършва по Проект № BG05SFOP001-2.002-0001-C01 „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, реализиран от Институт по публична администрация с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

За осъществяване на самооценяването на Областна администрация Стара Загора е сформирана работна група от експерти и служители, която премина специализирано обучение за прилагане на инструмента CAF. Дейността на работната група се подпомага от Елена Ушева, консултант от националния CAF Ресурсен център.

За повече информация за модела CAF и за прилагането му в публичния сектор в България: http://www.ipa.government.bg/bg/novinicaf

Създадена: 2018-05-22 05:55:27
Променена: 2021-04-17 01:55:17