Самооценяване на Областна администрация Стара Загора

Самооценяване на Обл

Областна администрация Стара Загора стартира самооценяване на дейността си чрез прилагане на модела за Обща рамка за оценка (CAF) като инструмент за цялостно управление на качеството в публичния сектор.

Самооценяването на Областна администрация Стара Загора се извършва по Проект № BG05SFOP001-2.002-0001-C01 „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, реализиран от Институт по публична администрация с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

За осъществяване на самооценяването на Областна администрация Стара Загора е сформирана работна група от експерти и служители, която премина специализирано обучение за прилагане на инструмента CAF. Дейността на работната група се подпомага от Елена Ушева, консултант от националния CAF Ресурсен център.

За повече информация за модела CAF и за прилагането му в публичния сектор в България: http://www.ipa.government.bg/bg/novinicaf

Създадена: 22.05.2018 г.
Последна редакция: 22.05.2018 г.