Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Борис Желев

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до  г-н Борис Желев

Съобщение до г-н Борис Русев Желев

     На основание чл. 34в, ал. 3 от Закона на държавната собственост във връзка чл. 61, ал. 3  от АПК се съобщава: че е издадена Заповед №ДС-ЗД-238/10.09.2018 г. на Заместник областния управител на област Стара Загора, за отчуждаване на имоти – частна собственост за държавна нужда, с обща площ 54,761 дка, намиращи се в землището на с. Главан, общ. Гълъбово, област Стара Загора, попадащи в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново – 3“ – обект 3, който съставлява част от находище за подземни богатства – твърди горива, лигнитни въглища“ Източномаришки въглищен басейн“.

     В изпълнение на разпоредбата на чл.61, ал.1 и ал.2 от АПК с писма с изх. № ДС-410/11.09.2018 г. заповедта бе изпратена до г-н Борис Русев Желев. Същите са върнати с отбелязване „получателят отсъства“, в Русия.

     В изпълнение на чл. 34в, ал. 4 от ЗДС, заповедта е връчена с нотариална покана вписана под номер №182 рег., №4775 , том I от 26.10.2018 г. по реда на чл. 47 от ГПК.

     Лицето не е намерено на постоянния и настоящ адрес, което е удостоверено от нотариус Андон Рангелов, с район на действие – Районен Съд гр. Гълъбово под рег. №559 на НК.

     Съгласно чл. 34в, ал. 3 заповедта по чл. 34а, ал. 2 се съобщава от Областния управител освен по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК и чрез обнародване на обявление в „Държавен вестник“.

     Съобщението е поставено на 16.01.2019 г. от комисия от служители на Областна администрация Стара Загора на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Стара Загора.

Създадена: 2019-01-16 07:22:45
Променена: 2020-07-12 17:25:07